Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Ir izgāzušies Viļņa Ķirša vadītās Rīgas pašvaldības bezsaimnieka kaķu slaktēšanas plāni, - Iepirkumu uzraudzības birojs ir licis pārtraukt asu kritiku izsaukušo iepirkumu „Rīgas valstspilsētā izķerto bez saimnieka palikušo kaķu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē”. Domājams, Pietiek lasītājiem būs nozīmīgi iepazīties ar šo lēmumu.

Iepirkumu uzraudzības biroja Iesniegumu izskatīšanas komisijas lēmums

Rīgā 2023.gada 18.oktobrī Nr. 4-2.2/23-200

Iepirkumu uzraudzības biroja iesniegumu izskatīšanas komisija, izveidota ar Iepirkumu uzraudzības biroja vadītāja A. Lapiņa 2023.gada 13.oktobra rīkojumu Nr.1-2/256, šādā sastāvā:

komisijas priekšsēdētāja - A. Irmeja - Iepirkumu uzraudzības biroja Juridiskā departamenta direktores vietniece;

komisijas locekļi: J. Mednis - Iepirkumu uzraudzības biroja Juridiskā departamenta jurists;

K. Sutugina - Iepirkumu uzraudzības biroja Administratīvo sodu departamenta Administratīvo pārkāpumu lietu izskatīšanas nodaļas vecākā inspektore;

2023.gada 16.oktobrī izskatīja biedrības „Dzīvnieku pansija Ulubele” (turpmāk - Iesniedzējs) iesniegumu par Rīgas domes Mājokļu un vides departamenta (turpmāk arī - Pasūtītājs) rīkotā iepirkuma „Rīgas valstspilsētā izķerto bez saimnieka palikušo kaķu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē” (id.Nr. RD DMV 2023/81) (turpmāk arī - Iepirkums) nolikumu.

Iesniegumu izskatīšanas komisija konstatēja:

[1]  2023.gada 18.septembrī Iepirkumu uzraudzības birojā saņemts Iesniedzēja iesniegums. Iesniegumā norādīts, ka atbilstoši Iepirkuma nolikuma 2.5.3.punktam līguma izpildes vieta ir Rīgas valstspilsētas administratīvā teritorija, savukārt Iepirkuma nolikuma 4.5.1.punkts noteic, ka pretendentam ir jābūt reģistrētam Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā.

Iesniedzēja patversme ir reģistrēta Ropažu novadā (Pierīgā) un atrodas apmēram 6 km attālumā no biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” patversmes „Labās mājas”. Iesniedzēja iepriekš ir sniegusi attiecīgos pakalpojumus Rīgas pašvaldībai, un tās apsaimniekotā patversme vēsturiski ir bijusi tieši Rīgas pašvaldībai piederošā Rīgas pilsētas dzīvnieku patversme „Līči”, ko Iesniedzēja nomāja no 2010.gada un tagad ir atpirkusi no Rīgas pašvaldības.

Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā ir reģistrētas trīs patversmes - biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” patversme „Labās mājas”, biedrības „Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrība” patversme „Dzīvnieku draugs” un biedrības „Kaķu palīdzības centrs „Remi”” dzīvnieku patversme „Remi”, no kurām tikai divas formāli atbilst iepirkuma prasībām. Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 4.4.2.punktu pretendentiem ir jābūt pieredzei dzīvnieku patversmes pakalpojuma sniegšanā no 2020.gada. Biedrība „Kaķu palīdzības centrs „Remi”” ir dibināta 2021.gada 12.februārī un attiecīgi neatbilst šai Iepirkuma nolikuma prasības. Savukārt biedrība „ Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrība” līdz šim nekad nav piedalījusies publiskos iepirkumos un visticamāk nav spējīga izrādīt Iepirkumā vērā ņemamu konkurenci pretendentam biedrībai „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa”.

Iesniedzēja patversmes ģeogrāfiskais izvietojums Rīgas pierobežā iepriekš nav bijis šķērslis kvalitatīvai pakalpojumu sniegšanai Rīgas pašvaldībai. Ņemot vērā to, ka patversmēs tiek uzturēts un aprūpēts vienlaicīgi liels skaits dzīvnieku, ir pašsaprotami, ka patversmes tiek izvietotas ārpus biezi apdzīvotām vietām. Nolikuma prasība, kas pieprasa pretendentiem būt reģistrētiem Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā, Iesniedzēja ieskatā, nav objektīvi pamatota un nepamatoti sašaurina konkurenci Iepirkumā, un noved pie nepamatoti sadārdzināta vienīgā pretendenta piedāvājuma izvēles.

Iesniegumā lūgts aizliegt Pasūtītājam slēgt līgumu Iepirkumā un atcelt Iepirkuma nolikuma 2.5.3. un 4.5.1.punktā noteiktās prasības.

[2]  2023.gada 27.septembrī iesniegtajā paskaidrojumā Pasūtītājs norāda, Pasūtītāja prioritāte ir sniegt atbalstu Rīgas valstspilsētas pašvaldības iedzīvotājiem (kaķu īpašniekiem), kuriem dažādu iemeslu dēļ nākas uz laiku šķirties no sava mājdzīvnieka (piemēram, kaķis pieder personai, kura nogādāta slimnīcā vai sociālās aprūpes iestādē). Ne visiem dzīvnieku īpašniekiem ir pieejams privātais transports, lai mērotu ceļu uz dzīvnieku patversmēm ārpus Rīgas teritorijas, tāpēc apstrīdētās prasības nodrošina daudz labāku pakalpojuma pieejamību, jo dzīvnieku atgūšanai īpašnieks var izmantot Rīgas valstspilsētas sabiedrisko transportu. Pasūtītājs ir saņēmis pārmetumus no dzīvnieku īpašniekiem, ka dzīvnieku atgūšana ārpus Rīgas valstspilsētas teritorijas ir apgrūtinoša. Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esoša dzīvnieku patversme nozīmē arī iespēju dzīvnieku ķērājiem operatīvi nodrošināt bez saimnieka palikušu kaķu izķeršanu un transportēšanu uz dzīvnieku patversmi, neradot kaķim papildu stresu. Tāpat saskaņā ar publiskā pakalpojuma līgumu, kuru Pasūtītājs ir noslēdzis ar komersantu, kas veic dzīvnieku līķu savākšanu, tajā skaitā arī no dzīvnieku patversmēm, ir jāveic dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija Rīgas valstspilsētā, tāpēc ir pamatoti, ka dzīvnieku patversmei jāatrodas Rīgā.

Pasūtītājam ir zināms, ka Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā šobrīd ir reģistrētas trīs patversmes. Pasūtītājs nepiekrīt iesniegumā paustajam viedoklim, ka Iepirkums tiek gatavots tikai viena piegādātaja, t.i., biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” interesēs.

Iepirkuma nolikuma 4.4.2.punkts nosaka, ka pretendentam ne vairāk kā trīs iepriekšējo gadu laikā (2020., 2021., 2022. gads) un 2023. gadā līdz piedāvājuma iesniegšanas termiņa beigām ir jābūt pieredzei dzīvnieku patversmes pakalpojuma sniegšanā. Šī nolikuma prasība paredz iespēju Iepirkumā piedalīties arī pretendentam, kura pieredze ir ne tikai no 2020.gada, bet arī vēlāk. Līdz ar to Pasūtītājs nepiekrīt iesniegumā norādītajam, ka no trīs Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā esošajām patversmēm var piedalīties tikai divas, kurām ir pieredze no 2020.gada. Savukārt iesniegumā norādītais par biedrības „Kristīnes Čilveres dzīvnieku draugu biedrība” nespēju piedalīties Iepirkumā ir tikai viena piegādātāja subjektīvais viedoklis par cita tirgus dalībnieka darbību un iespējām.

Lai palielinātu potenciālo piegādātāju loku, iepirkums ir sadalīts daļās. Pasūtītājs pieļauj, ka citas patversmes agrāk nepiedalījās iepirkumos, jo secināja, ka tām nav iespējas izmitināt lielu skaitu dzīvnieku, taču, ņemot vērā to, ka Iepirkums ir sadalīts daļās, tad, iespējams, arī mazāki tirgus dalībnieki apsvērs iespēju piedalīties Iepirkumā.

[3]  2023.gada 12.oktobrī Iepirkumu uzraudzības birojā saņemts Iesniedzēja viedoklis par Pasūtītāja paskaidrojumā minētajiem argumentiem, kurā norādīts, ka līdz Iesniedzēja patversmei ir iespējams nokļūt ar Rīgas pašvaldības SIA „Rīgas satiksme” sabiedrisko transportu - autobusu Nr.16, braucot līdz pieturai „Upeskalni”, kā arī ar pasažieru mikroautobusu. Iesniedzējs līdz šim vienmēr ir bijis pretimnākošs un iespēju robežās nodrošinājis dzīvnieka nogādāšanu tiem īpašniekiem, kuri paši nevar atbraukt pēc sava dzīvnieka.

Pasūtītājs nav iesniedzis pierādījumus apgalvojumam par iedzīvotāju pārmetumu vai sūdzību esību attiecībā uz apgrūtinājumu atgūt dzīvnieku patversmes novietojuma dēļ. Iesniedzējs savā darbībā ar šādiem gadījumiem nav sastapies.

Pasūtītājs nav paskaidrojis, kā tieši dzīvniekam tiek nodarīts stress, ja tas tiks aizvests uz patversmi, kas atrodas dažus kilometrus tālāk par biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” patversmi.

Prasība par to, ka patversmei jāatrodas pašvaldības administratīvajā teritorijā, nav objektīvi pamatota, ko pierāda arī situācija ar šī pakalpojuma nodrošināšanu citās pašvaldībās. Piemēram, Limbažu novada pašvaldībā klaiņojošu vai bezsaimnieka dzīvnieku izķeršanas, izmitināšanas, aprūpes, utilizācijas pakalpojumus nodrošina biedrība “Dzīvnieku patversme „Mežavairogi”, kas atrodas Ķekavas novadā apmēram 104 km attālumā no Limbažu pilsētas.

Pasūtītāja arguments par to, ka prasība par patversmes atrašanos Rīgā saistīta ar to, ka pakalpojuma sniedzējam jāveic dzīvnieku līķu savākšana un utilizācija, ir nepamatots. Pasūtītājs nav paskaidrojis, kādēļ Iesniedzējs nevarētu nodrošināt šo pakalpojumu lai arī atrodas Pierīgā. Turklāt dzīvnieku līķu utilizētājs SIA „1960”, ar kuru Rīgas Domei ir līgums, arī atrodas ārpus Rīgas pilsētas teritorijas, un Rīgas pilsētas iedzīvotajiem ir jābrauc pakaļ saviem mirušajiem dzīvniekiem uz kapsētu „Citi medību lauki”, kas atrodas ārpus Rīgas teritorijas.

Atbilstoši Iepirkumā iesniegto finanšu piedāvājumu apkopojumam no Rīgā reģistrētajām patversmēm piedāvājumu Iepirkumā ir iesniegusi tikai biedrība „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa”. Iesniedzējs uzskata, ka Pasūtītājs apzinās, ka, nosakot prasību pretendentiem būt reģistrētiem Rīgas pašvaldības administratīvajā teritorijā, Iesniedzējs no pretendentu loka tiek izslēgts un faktiski konkurences Iepirkumā nebūs. Nepastāvot konkurencei, biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” cena par pakalpojumiem būs ievērojami lielāka, kas nozīmē, ka Rīgas pašvaldības nodokļu maksātāji par pakalpojumu maksās dārgāk. Piemēram, iesniedzot piedāvājumu suņu izmitināšanas iepirkumam ar id. Nr.RD DMV 2021/37, šī piegādātāja piedāvājums bija 2,2 reizes dārgāks.

Pasūtītājs nav paskaidrojis, kā tieši Iepirkuma sadalīšana daļās var palielināt potenciālo piegādātāju loku. Pasūtītājs nav norādījis, ka tā rīcībā ir informācija, ka kāda no potenciālajām patversmēm var nodrošināt pakalpojumus tikai Daugavas kreisajā krastā vai tikai Daugavas labajā krastā un otrādi. Pasūtītājs nav iesniedzis pierādījumus, ka tas būtu veicis kādas pārrunas vai apspriedes ar potenciālajiem piegādātajiem un tādējādi nonācis pie šāda secinājuma. Iesniedzējs uzskata, ka Iepirkuma sadalīšana daļās nav objektīvi pamatota un ir manipulatīva, lai radītu iespaidu par konkurences nodrošināšanu.

Pārbaudot un izvērtējot lietas materiālus, ņemot vērā lietas dalībnieku viedokļus, iesniegumu izskatīšanas komisija uzskata, ka Iesniedzēja iesniegums par Pasūtītāja rīkotā Iepirkuma nolikumu ir pamatots.

[4]  Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 2.pantu šā likuma mērķis ir nodrošināt: iepirkumu atklātumu (1.punkts); piegādātāju brīvu konkurenci, kā arī vienlīdzīgu un taisnīgu attieksmi pret tiem (2.punkts); pasūtītāja līdzekļu efektīvu izmantošanu, maksimāli samazinot tā risku (3.punkts).

Saskaņā ar Iepirkuma nolikuma 2.1.punktu Iepirkuma priekšmets ir Rīgas valstspilsētā izķerto bez saimnieka palikušo kaķu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē”; CPV kods: 85200000-1 (Veterinārie pakalpojumi).

Kā izriet no Iepirkumu uzraudzības biroja Publikāciju vadības sistēmā publicētā paziņojuma “Paziņojums par sociālajiem un citiem īpašiem pakalpojumiem - paziņojums par līgumu”, Pasūtītājs Iepirkumam ir piemērojis Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmajā daļā paredzēto iepirkumu veikšanas kārtību. Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmā daļa noteic, ka, ja publiska pakalpojuma līguma paredzamā līgumcena ir 42 000 euro vai lielāka un līgumu slēdz par šā likuma 2.pielikumā minētajiem pakalpojumiem, pasūtītājs var nepiemērot šajā likumā noteiktās iepirkuma procedūras, izņemot šā likuma 13., 14., 19., 20., 21. un 22.pantā, III nodaļā, 28.panta otrajā daļā, 32. un 33.pantā, 36.panta pirmajā un trešajā daļā, 37., 38. un 39.pantā,40.panta pirmajā, trešajā, ceturtajā un piektajā daļā, 60. un 61.pantā paredzētās prasības.

Lai gan uz konkrēto iepirkumu, kas veikts atbilstoši Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas noteikumiem, likuma normas, izņemot iepriekš minētās, nav tieši attiecināmas, tomēr pasūtītājam, rīkojot Publisko iepirkumu likuma 2.pielikuma pakalpojumu iepirkumus, ir pienākums ievērot arī Publisko iepirkumu likuma 2.pantā minētos likuma mērķus, turklāt no Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas regulējuma arī izriet pasūtītāja tiesības piemērot Publisko iepirkumu likuma regulējumu, kas ietverts citās šā likuma normās.

Iesniegumā ir apstrīdēts Iepirkuma nolikuma 2.5.3. un 4.5.1.punktā noteiktās prasības.

Publisko iepirkumu likuma 68.panta pirmā daļa noteic, ka persona, kura ir vai ir bijusi ieinteresēta iegūt tiesības noslēgt iepirkuma līgumu vai vispārīgo vienošanos vai pretendē uz iepirkuma līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu un kura saistībā ar konkrēto iepirkuma procedūru, uz kuru attiecas šis likums, uzskata, ka ir aizskartas tās tiesības vai ir iespējams šo tiesību aizskārums, ko rada varbūtējs Eiropas Savienības normatīvo aktu vai citu normatīvo aktu pārkāpums, ir tiesīga iesniegt iesniegumu par kandidātu vai pretendentu atlases noteikumiem, tehniskajām specifikācijām un citām prasībām, kas attiecas uz konkrēto iepirkuma procedūru, vai par pasūtītāja vai iepirkuma komisijas darbību iepirkuma procedūras laikā.

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 71.panta septīto daļu iesniegumu izskatīšanas komisija izvērtē iesniegumu, pamatojoties uz tā iesniedzēja un dalībnieku minētajiem faktiem un pasūtītāja paskaidrojumiem.

[5]  Iepirkuma nolikuma 2.5.3.punkts noteic, ka līguma izpildes vieta ir Rīgas valstspilsētas administratīvā teritorija. Saskaņā ar nolikuma 4.5.1.punktu pretendentam uz piedāvājumu iesniegšanas dienu ir jābūt reģistrētam Pārtikas un veterinārā dienesta reģistrā kā patversmei ar adresi Rīgas valstspilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā. Savukārt Iepirkuma nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 3.7.punkts, lai gan nav tieši apstrīdēts iesniegumā, noteic apstrīdētajām prasībām pēc satura līdzīgu prasību, ka dzīvnieku patversmei jāatrodas Rīgas valstspilsētas administratīvajā teritorijā.

Iesniegumā argumentēts, ka šīs prasības Iepirkumā nepamatoti ierobežo konkurenci, ļaujot piedalīties iepirkumā tikai trīs pretendentiem, kuru patversmes atrodas Rīgas pilsētas teritorijā, turklāt divi no tiem Iepirkumā nevar piedalīties vai „tradicionāli” nepiedalās. Šo prasību izpilde, Iesniedzēja ieskatā, arī objektīvi nesniedz Pasūtītājam nekādas priekšrocības.

Savukārt Pasūtītājs apstrīdētās prasības ir pamatojis ar to, ka patversmes atrašanās Rīgas pilsētas teritorijā būs ērtāka pilsētas iedzīvotājiem patversmē nonākušo mājdzīvnieku atgūšanai un komersantam, kurš dzīvniekus nogādās patversmē, kā arī labvēlīgāka pašiem dzīvniekiem, mazinot to pārvadāšanas radīto stresu.

Iesniegumu izskatīšanas komisija norāda, ka, kaut arī uz Publisko iepirkumu likuma 10.panta pirmās daļas kārtībā rīkotu Iepirkumu nav tieši attiecināmas likuma normas, kas regulē kvalifikācijas prasību noteikšanu, uz šiem iepirkumiem ir attiecināmi Publisko iepirkumu likuma 2.pantā nostiprinātie principi, attiecīgi, nav pieļaujama tādu noteikumu iekļaušana Iepirkumā, kas nepamatoti ierobežo piegādātāju brīvu konkurenci.

Ņemot vērā Iesniedzēja iesniegumā izklāstītos argumentus, kā arī faktu, ka atbilstoši Elektronisko iepirkumu sistēmā publicētajam pretendentu finanšu piedāvājumu apkopojumam Iepirkumā piedāvājumu ir iesniedzis tikai viens atbilstošs pretendents - biedrība „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa”, kas apstiprina zemo konkurences līmeni Iepirkumā, ir izvērtējams, vai Pasūtītāja norādītais pamatojums apstrīdētās prasības noteikšanai ir objektīvs un samērīgs.

Iesniegumu izskatīšanas komisijas ieskatā Pasūtītāja norādītie argumenti par to, kādēļ tam nepieciešams slēgt līgumu ar patversmi, kura atrodas tieši Rīgas pilsētas teritorijā, nav objektīvi pamatoti. Lai gan nav šaubu, ka gan Rīgas pilsētas iedzīvotāju, gan citu klaiņojošu dzīvnieku izķeršanā iesaistīto piegādātāju, gan dzīvnieku interesēs būtu samazināt dzīvnieku transportēšanas attālumu, tomēr šādu priekšrocību saistīšana tikai ar Rīgas pilsētas administratīvajām robežām ir acīmredzami formāla. Arī konkrētajā gadījumā attālums (km) starp vienīgā pretendenta biedrības „Juglas Dzīvnieku aizsardzības grupa” patversmi Mežapurva ielā 2, Rīgā, un Iesniedzēja patversmi Ropažu novadā, ir neliels, un Iesniedzēja izslēgšana no dalības Iepirkumā objektīvi nevar sniegt Pasūtītāja norādītajām interesēm būtiskas priekšrocības. Tādi paši apsvērumi būtu attiecināmi arī uz citiem potenciālajiem piegādātājiem, kuru patversmes atrodas saprātīgā attālumā no Rīgas pilsētas.

Vēl jo vairāk Pasūtītājs nevar nezināt, ka potenciālo piegādātāju loks Iepirkumā, ņemot vērā pakalpojuma specifiku, ir ierobežots un jau iepriekš zināms. Šādos apstākļos tādu prasību noteikšana, kuras ierobežo piegādātājus, kuri faktiski varētu sniegt šādus pakalpojumus Rīgas pilsētai, objektīvi nebūtisku ieguvumu dēļ ir rīcība, kas neatbilst ne piegādātāju brīvas konkurences, ne pasūtītāja līdzekļu efektīvas izmantošanas principiem. Iesniegumu izskatīšanas komisijas ieskatā, ja Pasūtītājs organizējot šī pakalpojuma saņemšanu, vēlas noteikt ierobežojošus noteikumus par pakalpojuma sniegšanas vietu, Pasūtītājam ir nepieciešams izvērtēt gan šādu ierobežojumu ietekmi uz konkurenci, gan to lietderīgumu, nosakot tādas prasības, kas faktiski arī sniedz Pasūtītājam kādas vērā ņemamas priekšrocības, vienlaikus nodrošinot to, ka iepirkumā piedalās vairāk par vienu piegādātāju. Kaut arī Pasūtītājs pamato prasību par patversmes atrašanās teritoriju ar iedzīvotājiem radītām neērtībām patversmes pieejamībā, iesniegumu izskatīšanas komisija secina, ka patversme ir sasniedzama ar sabiedrisko transportu. Tāpat no Pasūtītāja paskaidrojumiem neizriet konkrēti nozīmīgi šķēršļi, kas varētu rasties klaiņojošu dzīvnieku izķeršanā vai dzīvnieku līķu savākšanā un utilizācija iesaistītajiem piegādātājiem, ja kaķu izmitināšana un aprūpe tiktu nodrošināta teritorijā, kas atrodas nelielā attālumā ārpus Rīgas administratīvās teritorijas.

Līdz ar to iesniegums atzīstams par pamatotu un apstrīdētās Iepirkuma nolikuma prasības ir atceļamas. Ņemot vērā to, ka piedāvājumu iesniegšanas termiņš Iepirkumā ir beidzies un nav pagarināts, iesniegumu izskatīšanas komisija secina, ka Pasūtītāja pieļautos pārkāpumus šajā Iepirkumā stadijā vairs nav iespējams novērst, tādēļ Iepirkums ir pārtraucams.

Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 2.pantu, 68.panta pirmo daļu, 71.panta otrās daļas 3.punktu, trešo un septīto daļu, kā arī izvērtējot iesniegumu tajā norādīto faktu un argumentu ietvaros, iesniegumu izskatīšanas komisija nolēma:

- aizliegt pasūtītājam - Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam bez grozījumu veikšanas turpināt iepirkumu un slēgt iepirkuma līgumu iepirkumā „Rīgas valstspilsētā izķerto bez saimnieka palikušo kaķu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē” (id.Nr. RD DMV 2023/81);

- atcelt Iepirkuma nolikuma 2.5.3. un 4.5.1.punktu un Iepirkuma nolikuma 1.pielikuma „Tehniskā specifikācija” 3.7.punktu.

- uzdot pasūtītājam - Rīgas domes Mājokļu un vides departamentam desmit darbdienu laikā pārtraukt iepirkumu „Rīgas valstspilsētā izķerto bez saimnieka palikušo kaķu izmitināšana un aprūpes sniegšana dzīvnieku patversmē” (id.Nr. RD DMV 2023/81).

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 72.panta pirmo daļu lēmumu var pārsūdzēt Administratīvajā rajona tiesā mēneša laikā no lēmuma paziņošanas dienas.

Komisijas priekšsēdētāja   A. Irmeja

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Kremlis nepamet cerību izmantot “tautiešus”: tiek plānots ar "tautiešu karti" virtuāli apvienot "krievu pasauli"

FotoŠā gada maijā kļuva zināms, ka Krievija veido “tautiešu elektronisko karti”, lai tādējādi censtos padarīt Krievijas “ārvalstīs dzīvojošo tautiešu” statusu par puslīdz juridisku kategoriju. Kara studiju institūta (Institute for the Study of War) vērtējumā šādas aktivitātes mērķis ir attaisnot Krievijas turpmāku agresiju, to uzdodot par ārvalstīs dzīvojošo tautiešu tiesību aizstāvības centieniem.
Lasīt visu...

12

Aicinājums Saeimai un Ministru kabinetam, īpaši "Jaunās vienotības" politiķiem atteikties no saviem valsts valodas politikas sagraušanas plāniem

Foto2024. gada 10. jūlijā Ministru kabineta tīmekļa vietnē ievietots tiesību akta projekts, kas paredz reorganizēt Latviešu valodas aģentūru, samazinot tās pārvaldes uzdevumus un lielāko daļu tās funkciju nododot citai valsts pārvaldes iestādei[1]. Uzskatām to par tuvredzību gan no zinātniskā, gan politiskā skatpunkta.
Lasīt visu...

21

Visi metas glābt grimstošo Citskovski, bet tas nesaprot pamesto glābšanas riņķi un kož rokā, kura viņu velk ārā no ūdens

FotoValdība un augstākā ierēdniecība kopīgiem spēkiem bija izdomājušas veidu, kādā paglābt no kriminālatbildības Valsts kancelejas direktoru Jāni Citskovski, taču tas no pamestā glābšanas riņķa ir atteicies, palīdzīgās rokas padošanu "juridiskajā jūrā" grimstošajam slīcējam nodēvējot par "pazemojošu".
Lasīt visu...

21

Latvijā vēl aizvien attiecībā pret citādi domājošiem tiek pielietotas represijas

FotoAivars Lembergs no Latvijas Centrālās vēlēšanu komisijas (turpmāk - CVK) ir saņēmis atvainošanās vēstuli.
Lasīt visu...

18

Diemžēl man, laimīgajam budžeta iestādes darbiniekam, atvaļinājumā jau atkal nākas izrādīties šajos nicināmajos sociālajos tīklos

FotoManu sociālo tīklu joslu vakar aizpildīja briesmīgi kadri no sabombardētās Ukrainas slimnīcas. Es arī tādus pavairoju. Kādreizējā kolēģe, režisore un producente Žaklīna Cinovska savā "Facebook" laika joslā zem sirdi plosošajām fotogrāfijām bija ierakstījusi tikai vienu teikumu: "Kur ir Dievs?"
Lasīt visu...

18

Arī Latvija ir atbildīga par krievijas raķešu triecienu

Foto2024. gada 8. jūlijā kārtējā necilvēcīgā krievijas raķešu trieciena rezultātā cieta Okhmatdyt bērnu slimnīca Kijivā – viena no svarīgākajām ne tikai Ukrainā, bet arī visā Eiropā. Tas ir kārtējais krievu okupantu kara noziegums pret ukraiņu tautu. Zem gruvešiem joprojām aprakti daudzi ārsti, māsiņas, sanitāri un mazie pacienti.
Lasīt visu...

21

Vai patiesi tiks likvidēts arī Valsts valodas centrs?

Foto“Man jau pērnajā rudenī lika saprast, ka turpinājuma nebūs,” teic Valsts valodas centra direktors Māris Baltiņš, komentēdams savu atlaišanu no darba, kas notiks šā gada 29. septembrī. To “lika saprast” Tieslietu ministrija.
Lasīt visu...

21

Atklāta vēstule māksliniekam Agrim Liepiņam

FotoGodājamais Liepiņa kungs! Domāju, ka ne tikai man, bet arī daudziem gan mūsu novadā, gan citur Latvijā, ziņa, ka plānojat nojaukt Jūsu izloloto Uldevena senlatviešu pili Lielvārdē, bija nepatīkams pārsteigums.
Lasīt visu...

3

Ievērtējiet – tagad es esmu viedās administrācijas ministre un nekad neesmu dzīvojusi tik labi kā tagad!

FotoLatvijas daba ir mūsu bagātība, kas cauri gadsimtiem veidojusi mūs par zemi, kurā dzīvojam šodien. Mūsu senči, prasmīgi izmantojot dabas resursus, ir uzkrājuši kapitālu un radījuši pievienoto vērtību, būvējot Latviju par labklājības valsti. Kaut arī mums daudz vēl ir ko darīt cilvēku dzīves līmeņa celšanā, jāatzīst, ka nekad neesam dzīvojuši tik labi kā tagad.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Golubeva – tautas bojāejas vētrasputns

Varas bļodlaižas medijos izvilkuši no politiskās mēslaines latviskoto krievu lesbieti Mariju Golubevu. Bābiešu mīlestības priesteriene savulaik pabijusi iekšlietu ministra tronī. Tolaik...

Foto

Rezultātu nav tāpēc, ka nav mērķu un atbildīgo, – vai tas dzelzceļš, mangāns, tiesas vai ugunsgrēki...

Ziņa, ka mangāna rūdai uz Latvijas dzelzceļiem ir pienākušas beigas,...

Foto

Kas tas par ekonomiski pamatotu projektu, kura dēļ jālien parādos un jāceļ nodokļi?

Vai satiksmes ministrs ir izvērtējis un iesniedzis visas alternatīvas Rail Baltica sakarā? Manuprāt,...

Foto

Vasaļa psiholoģiskā projekcija

Cilvēkiem, reizēm veselām ļaužu grupām, ir grūti pieņemt pašcieņu traumējošus faktus. Tad ieslēdzas psiholoģiskā aizsardzība. Viens no mehānismiem ir psiholoģiskā projekcija, kad savas negatīvās...

Foto

Džordža Orvela stāsts par „Jauno Vienotību”

Orvela domas attiecas arī uz mūsdienu korumpēto partiju „Jaunā Vienotība”, kas ilgstoši vada valdību. Tāpat kā "Dzīvnieku fermā”, kur sākotnējie...

Foto

Kurš šitiem mērkaķiem iedeva granātu?

Ar Rail Baltica sarunas turpinās pa riņķi. Faktiski politiķi mēģina kaut kur nogrūst atbildību, kaut atbildīgo loks jau turpat ir - viņi paši....

Foto

Izlaupīts ražošanas uzņēmums. Seši gadi pēc uzbrukuma

2024.gada 19.jūlījā iestāsies melnā jubileja. Seši gadi pēc ekonomiskā un reideriskā uzbrukuma ražošanas uzņēmumam Ventspils ielā 63 b, Rīga....

Foto

Lūgums izvērtēt iespējamu nodokļu maksātāju līdzekļu izšķērdēšanu Jēkabpils novada attīstības pārvaldē

Lūgums izvērtēt iespējamu nodokļu maksātāju līdzekļu izšķērdēšanu Jēkabpils novada attīstības pārvaldē: domes izveidots birojs, iepirkumu...

Foto

„Rail Baltica” projekts - deputātus sāk pārņemt panika

Rail Baltica projekts - deputātus sāk pārņemt panika. Tā varētu raksturot Saeimas Publisko izdevumu un revīzijas komisijas trešdienas sēdes...

Foto

Kā tikt galā ar „Rail Baltica” projekta septiņkārtīgo sadārdzinājumu un naudas trūkumu?

Ģeniāla doma - sadārdzināt vēl vairāk. „Rail Baltica” gadījumā tas nozīmē aizņemties naudu uz...

Foto

Likumprojekta nepārprotamības aritmētika

Saeimas Juridiskās komisijas priekšsēdētājs aicina parlamentāriešus ātrāk izskatīt trešajā lasījumā grozījumus Civilprocesa likuma 594.pantā, jau tagad, 20. jūnijā, pirms Jāņiem....

Foto

Lai nodrošinātu igauņiem vilcienu uz Eiropu, latviešiem pamatīgi jāceļ nodokļi?

Pēc gadiem divdesmit igauņi, baudot poļu alu, pa vilciena logiem vēros jostas savilkušos latviešus sērīgi raugāmies...

Foto

"Rail Baltica" projekts kā aklās zarnas izgriešana caur papēdi

“Pašlaik nav kārtīga saimnieka “Rail Baltica” īstenošanai”, “Valdība nav iestāde, kas apmaksā rēķinus”, “Premjere Siliņa parāda nostāju...

Foto

Vairums mikroģeneratoru īpašnieku būs spiesti pāriet uz dinamiskās enerģijas uzglabāšanas sistēmām

Apritējis vairāk nekā mēnesis, kopš ieviesta jaunā elektroenerģijas neto norēķinu sistēma un mājsaimniecībās uzstādīto mikroģeneratoru...

Foto

Vai bēdīgi slavenais Raimonds Lejnieks – Puķe mēģina apkrāpt tautu?

Ja pēdējos gados mēs esam uzmanīgi sekojuši līdzi gan politikai, gan masu mediju ziņām, tad mums...