Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Lūgums visām valsts iestādēm kopēji sadarboties un steidzamā kārtā veikt grozījumus trokšņa noteikumos, lai uzņēmējdarbība, kura tiek veikta auto-moto trasēs un šautuvēs, nepārkāptu mūsu Satversmes 111.pantā un 115.pantā noteiktās cilvēktiesības, un nepieļaut, ka Covid-19 ierobežojumu atvieglojumu ieviešanas dēļ valstī pieļauj uzsākt vidi īpaši piesārņojošu uzņēmējdarbību ar kaucošajiem motoriem, benzīna izgarojumiem teritorijās, kurās šādus uzņēmējdarbības pakalpojumus nedrīkst sniegt.

Covid-19 ierobežošanas stratēģiskajai vadības grupai sakarā ar to, ka publiski pieejama informācija apliecina - Rīgā Biķernieku trasē jau 2021.gada aprīlī paredzētas drifta un rallija sezonas atklāšanas sacensības, kā arī Kandavā jau paredzētas sacensības, 2021.gada 8.martā lūdzu nepieļaut, ka valstī tīšām pieļauj uzsākt vidi īpaši piesārņojošu uzņēmējdarbību ar kaucošajiem motoriem, benzīna izgarojumiem teritorijās, kurās šādus uzņēmējdarbības pakalpojumus nedrīkst sniegt.

Saprotams, ka Latvijas autosporta, motosporta federāciju (savienību, asociāciju, juridisko personu) sarakstā minēto personu ietekmi uz likumu un noteikumu pieņemšanu nevaru pārspēt, tāpēc jāturpina vien izmantot savas tiesības, jo vidi piesārņojošā uzņēmējdarbība ne Rīgā, ne Kandavā netiks apturēta.

Ar šo biznesu saistītās valsts augstas amatpersonas kopīgi ar citiem ietekmīgiem cilvēkiem, kuri paši vēlējās iesaistīties šajā biznesā, vienkārši atrada veidu, kā šī biznesa attīstībai var piesaistīt milzīgus valsts līdzekļus (no valsts budžeta, no valstij pastarpināti piederošajiem uzņēmumiem) un tā pelnīt, neieguldot privātus līdzekļus.

Valsts prezidenta kanceleja 2020.gada 18.februāra atbildes vēstulē uz manu iesniegumu par iespējamu nelikumīgu CSDD līdzdalību kapitālsabiedrībā VAS ” Biķernieku kompleksā sporta bāze”, sporta bāzē veiktās uzņēmējdarbības nelikumīgu atbalstīšanu un valsts līdzekļu izšķērdēšanu raksta: ”...Pateicamies, par izrādīto uzticēšanos Valsts prezidenta institūcijai un izrādīto iniciatīvu sabiedriski nozīmīgu jautājumu risināšanā.... ...Vienlaikus darām zināmu, ka atbilstoši Ministru kabineta 2011.gada 19.oktobra noteikumu Nr.815 ”Pārresoru koordinācijas centrs nolikums”1.punktam Pārresoru koordinācijas centrs ir Ministru kabineta tiešā pakļautībā esoša valsts attīstības plānošanas un koordinācijas vadošā (augstākā) tiešās pārvaldes iestāde, kas cita starp nodrošina valsts kapitālsabiedrību un valsts kapitāla daļu pārvaldības koordināciju un uzraudzību.”

Valsts prezidenta kanceleja neuzskatīja par lietderīgu lūgt Pārresoru koordinācijas centru izvērtēt CSDD darbības efektivitāti, finansējot Biķernieku kaucošās motoru trases.

Pārresoru koordinācijas centrs (PKC) ir vadošā valsts attīstības plānošanas iestāde Latvijā, kas nodrošina vienotu valsts attīstības plānošanu un kapitāla daļu pārvaldības koordināciju Latvijā. PKC sekmē nozaru politiku savstarpējo sasaisti, stiprinot institūciju un ministriju sadarbību un vienotu rīcību kopējo valsts mērķu vārdā.

PKC ir noteikta par atbildīgo iestādi valsts kapitālsabiedrību pārvaldības jautājumos, ar mērķi uzlabot valsts "uzņēmumu" darbības efektivitāti un palielināt to aktīvu vērtību.

CSDD gada pārskatos rakstīts, ka kaucošo motoru trašu uzturēšanai katru gadu tiek iztērēti vairāk par 2 miljoniem eiro.

Valdība katru gadu papildus šai summai atļauj arī daļu no CSDD peļņas izmantot šo kaucošo trašu uzlabošanai.

Publiska informācija liecina, ka CSDD nepietiek līdzekļu radaru uzstādīšanai, vairs nedod līdzekļus novadu pašvaldībām, lai bērni varētu turpināt apgūt riteņbraukšanas prasmes.

Esmu lūgusi, lai Pārresoru koordinācijas centrs pieprasa CSDD iesniegt PKC, cik lielas naudas summas kopumā jau ir izlietotas Biķernieku trašu uzturēšanai un attīstībai no VAS ”Ceļu satiksmes drošības direkcija”, valsts budžeta, valsts iestāžu, uzņēmumu (Satiksmes ministrijas, Izglītības ministrijas, Rīgas domes, Latvijas valsts meži, LOK, LMT, utt..) līdzekļiem.

Saprotams, ka tādu informāciju ne prezidents, ne Saeima, ne valdība pat nedomā pieprasīt, jo tad izrādītos, ka par šiem līdzekļiem varēja uzbūvēt vairākus jaunus auto-moto trašu kompleksus, kuri patiešām atbilstu Nacionālās sporta bāzes statusam.

No Pārresoru kordinācijas centra 22.martā saņēmu vēstuli, kurā rakstīts, ka Ministru kabinets 2021.gada 21.janvāra sēdē (prot. Nr.8 24.&) izskatīja un pieņēma zināšanai Informatīvais ziņojumu “Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” un tās vispārējo stratēģisko mērķi”.

Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta otrajā daļa noteiktajam Konkurences padome kā kompetentā institūcija konkurences jomā ir sniegusi atzinumu par informatīvo ziņojumu, nenorādot uz konkurenci kavējošiem riskiem Biķernieku kompleksās sporta bāzes darbībā.

Valts prezidenta kancelejas 2020.gada 16.jūlijā Ministru prezidentam Artūram Krišjānim Kariņam tika adresējusi vēstuli Nr.1340.

Šajā vēstulē rakstīts: ”...Ievērojot augstāk minēto, kā arī apstākli, ka jau ilgstoši starp privātpersonām un atsevišķām ministrijām norit sarakste par auto-moto trašu un šautuvju radīto vides trokšņu piesārņojumu, lūdzam pēc būtības izvērtēt privātpersonu iesniegumos minētos faktus un sniegt vienotu Ministru kabineta atbildi privātpersonu priekšlikumiem grozījumiem Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumos Nr.16 ”Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība”. Par privātpersonām sniegto atbildi lūdzam informēt Valsts prezidenta kanceleju.

Ministru kabineta vienotā atbilde ir šāda:

Ministru kabinets 2021.gada 21.janvāra sēdē (prot. Nr.8 24.&) izskatīja un pieņēma zināšanai Informatīvais ziņojumu “Par valsts līdzdalības pārvērtēšanu valsts akciju sabiedrībā “Ceļu satiksmes drošības direkcija” un tās vispārējo stratēģisko mērķi”.

Ziņojumā rakstīts:

”...ar Ministru kabineta 2019.gada 11.decembra rīkojumu nr.630 “Par konceptuālo ziņojumu “Par Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta realizēšanas modeli” akceptēts attīstības plāns, saskaņā ar kuru līdz ar citas infrastruktūras izveidošanu paredzēta arī velotreka izbūve. Neskatoties uz lielo sportistu interesi par velosportu, Latvijā nav neviena velotreka, kas acīmredzami liecina par tirgus nepilnību šajā sektorā.

Līdz ar to, CSDD, apsaimniekojot Biķernieku komplekso sporta bāzi, likvidē tirgus nepilnību sporta infrastruktūras tirgū, kā arī pārvalda īpašumus, kas ir stratēģiski nozīmīgi valsts un administratīvās teritorijas attīstībai.

Ministru kabinets ar 2019. gada 11. decembra rīkojumu Nr. 630 “Par konceptuālo ziņojumu “Par Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta realizēšanas modeli”” konceptuāli atbalstīja Biķernieku kompleksās sporta bāzes attīstības projekta realizēšanu, iegūstot valsts īpašumā projekta realizēšanai nepieciešamo zemi.”

Latvijas Olimpiskajai komitejai 2015.gadā bija jāiegulda ”ļoti” liels darbs, lai Starptautiskā Olimpiskā komiteja (SOK) Biķernieku trasei piešķir balvu “Sports un inovācijas - 2015”(Biķernieku kompleksa teritorija tajā laika bija un arī pašlaik ir vērtējama kā degradējoša).

Latvijas Olimpiskajai komitejai pat 2015.gadā atradās ”lieki” pāris desmit tūkstoši eiro, lai atbalstītu Biķernieku bāzē notiekošos pasākumus, taču nepietika līdzekļu, lai uz olimpiskajām spēlēm tās dalībniecei līdzi varētu aizbraukt treneris.

Kāpēc 2015.gadā Latvijas Olimpiskā komiteja ieguldīja savus līdzekļus Biķernieku bāzē notiekošos pasākumos?

Ir pamats uzskatīt, ka iemesls bija, lai par Olimpisko spēļu ģenerālsponsoru kļūtu Latvijas mobilais telefons.

Latvijas mobilajam telefonam pieder "LMT Autosporta Akadēmija", kas jau no 2011. gada nodarbojas ar jauno autosporta talantu atlasi un apmācību.

Pašlaik, lai nebūtu jāatbild par ”māsterplānu” un kārtējo ”Latvijas veiksmes stāstu” tiek iesaistītas arī Biatlona, Riteņbraukšanas un Slēpošanas federācijas.

Saskaņā ar spēkā esošo Rīgas teritorijas plānojumu 2006.-2018. gadam atļautā teritorijas izmantošana zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01000922135 ir Apstādījumu un dabas teritorija (A), zemesgabalos ar kadastra apzīmējumu 01001220327 un 01001220329 – Jauktas apbūves teritorija ar dzīvojamo funkciju (J), bet pārējos zemesgabalos – Publiskās apbūves teritorija (P).

Jaunā Rīgas teritorijas plānojuma projektā tikai zemesgabalā ar kadastra apzīmējumu 01000922135 noteikts funkcionālais zonējums Dabas un apstādījumu teritorija (DA2), ko saskaņā ar teritorijas izmantošanas un apbūves noteikumiem nosaka, lai nodrošinātu rekreācijas, sporta, tūrisma, kvalitatīvas dabas un kultūrvides u.tml. funkciju īstenošanu dabas vai daļēji pārveidotās dabas teritorijās, ietverot ar attiecīgo funkciju saistītās ēkas un inženierbūves. Teritorijas galvenie izmantošanas veidi ir publiskā ārtelpa ar vai bez labiekārtojuma, bet papildizmantošanas veidi ir sporta ēku un būvju, tūrisma un atpūtas iestāžu, kultūras iestāžu un tirdzniecības un pakalpojumu objektu apbūve.

Zemesgabala ar kadastra Nr. 0100 092 2135, 1051076 m2 platībā īpašuma tiesības zemesgrāmatā nostiprinātas uz valsts vārda Satiksmes ministrijas personā.

Zemesgabals ar kadastra Nr. 0100 122 0329 reģistrēts zemesgrāmatā uz VAS “Ceļu satiksmes drošības direkcija” vārda.

Tātad, lai uzbūvētu velotreku, nav jāturpina attīstīt auto-moto trašu darbība un jāpērk zeme?

Biķerniekos kaucošās un ar benzīna tvaikiem pilsētu vidi piesārņojošās trases netika atjaunotas ar mērķi veicināt uzņēmējdarbību.

Pašlaik Kandavas kartinga trases darbība ir atjaunota un viens no uzņēmējdarbības atjaunošanas pamatojumiem ir: ”pieteicējas deklarētā dzīves vieta ir Rīgā, kas objektīvi ļauj pieteicējai izvairīties no nevēlamā diskomforta, ko, viņasprāt, rada trases ekspluatācijas laikā radītais troksnis..” netaisnīgs pret citiem Priežu ielā 10 un citās mājās dzīvojošiem, kuriem nav tāda iespēja kā man pašlaik – dzīvot Rīgas centrā (ja atvērts logs kaut kur dzīvoklī, tad nav iespējams normālā tonī pat sarunāties).

Administratīvo lietu departamenta Senāta rīcības sēdē senatori 2020.gada 14.jūlijā nolēma atteikties izskatīt manu blakus sūdzību par Rīgas pašvaldības izsniegtajām atļaujām pasākumu rīkošanai Biķernieku mežā.

Senatoru kolēģija savā lēmumā man papildus norādīja, ka konkrēta pasākuma radītā nevēlama trokšņa gadījumā varu izvēlēties neapmeklēt Biķernieku mežu.

Latvijas Republikas Satversmē rakstīts: Latvijas tauta izcīnīja savu valsti Brīvības cīņās. Latvijas tauta neatzina okupācijas režīmus, pretojās tiem un atguva brīvību, 1990.gada 4.maijā atjaunojot valstisko neatkarību uz valsts nepārtrauktības pamata. 

Okupācijas gados uzbūvētās trases, tagad ar valsts aktīvu atbalstu fetišē kā svētumu - “Indijas govi”.

Kandavas kartinga trase atrodas dabas parka ”Abavas senleja”, Natura 2000 (Eiropas nozīmes aizsargājamo dabas objektu teritorija) teritorijā.

Dabas parka ”Abavas senleja” individuālie aizsardzības un izmantošanas noteikumu 10.punktā noteikts, kas Dabas lieguma zonā aizliegts – 10.16. rīkot auto-moto sacensības un treniņ braucienus.

Dabas parka ”Abavas senleja” individuālajos aizsardzības un izmantošanas noteikumos nav noteikts izņēmums, ka Dabas parka neitrālajā zonā bez rakstiskas Dabas aizsardzības pārvaldes atļaujas var rīkot auto-moto sacensības un treniņbraucienus.

Ir pamats uzskatīt, ja patiešām Valstī nopietni ķersies klāt VAS CSDD valsts līdzekļu nelikumīgai izšķērdēšanai, tad atklāsies, ka Biķernieku ”māsterplānā” būs iesaistītas daudzas augsta līmeņa valsts amatpersonas, kā arī ietekmīgi uzņēmējdarbības veicēji (2015.gada 24.februārī publicētā rakstā ”Vai Rāvis un Skoks var cerēt uz valsts miljoniem par Biķernieku trases zemi” minētas konkrētas ieinteresētās personas).

Nacionālā sporta padome 2010.gada 1.oktobra sēdē (prot. Nr.4 4.§, 4.2.19.apakšpunkts) sniedza atzinumu, ka Biķernieku kompleksā sporta bāze atbilst Sporta likuma 5.pantā minētajiem nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanas nosacījumiem!!!

LETA 2011.gada 16.novembrī publicēts raksts „”FIA prezidents Žans Tods: palīdzēsim attīstīt Biķernieku trasi””, kura rakstīts: ”...Rīgas Motormuzeja direktors Aivars Aksenoks pastāstīja, ka Biķernieku trase vēlas saņemt FIA sertifikāciju... Biķernieku trase šobrīd nav tehniski labākajā stāvoklī un mūsdienās nav piemērota augsta līmeņa sacensību aizvadīšanai.”

Izglītības ministrijas ierēdņi zināja, ka nosacījums nacionālās sporta bāzes statusa piešķiršanai pēc būtības ir nevis dokuments, kurš apliecina faktu, bet gan pats fakts – šajā gadījumā – sporta bāzes piemērotība pasaules vai Eiropas čempionātu, to posmu, kausu izcīņas un kvalifikācijas sacensību rīkošanai.

Vai veicot sporta bāzes sākotnējo pārbaudi, Izglītības un zinātnes ministrija pieprasīja arī sporta bāzes īpašniekam un sporta federācijai dokumentus, kuri apliecina viņu vēstulēs rakstīto, kā arī, vai veica sporta bāzes apskati tās īpašnieka klātbūtnē vai prombūtnē?

Protams, ka nē!

Saskaņā ar Ministru kabineta 2014.gada 7.janvāra noteikumu Nr.16 „Trokšņu novērtēšanas un pārvaldības kārtība” (turpmāk - Noteikumi Nr.16) 2.4.apakšpunktu, šie noteikumi neattiecās uz publiskiem pasākumiem, kuri ir saskaņoti ar vietējo pašvaldību atbilstoši Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumam (saņemta atļauja).

Ar Satversmes tiesas 2017. gada 19.jūlija spriedumu (turpmāk - Satversmes tiesas spriedums), kas stājās spēkā 2017.gada 21.decembrī, Noteikumu Nr.16 2.4. apakšpunkts, ciktāl tas attiecas uz publiskiem pasākumiem autosportā un motosportā, kas norisinās apdzīvotā vietā (pilsētā vai ciemā) izvietotā atklātā autosporta un motosporta bāzē un kuriem Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegta atļauja publisku pasākumu rīkošanai, atzīts par spēkā neesošu. Tādējādi Noteikumi Nr.16 attiecas uz publiskajiem pasākumiem, uz kuriem vienlaikus attiecināmi visi turpmāk minētie priekšnoteikumi:

pasākums ir publisks;

pasākums norisinās autosportā vai motosportā;

pasākums norisinās apdzīvotā vietā (pilsētā vai ciemā);

pasākuma norises vieta ir autosporta un motosporta bāze;

kuriem Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likumā noteiktajā kārtībā ir izsniegta atļauja publisku pasākumu rīkošanai.

Visi 2018.gada un 2019.gada trokšņa testēšanas pārskati apliecināja to, ka trokšņa robežlielumi tika pārkāpti un tieši BKSB uzņēmējdarbības laikā troksnis kļuva ievērojami lielāks.

BKSB ir Nacionālā sporta bāze.

Trokšņu robežlielumiem publiskajā pasākumā Biķernieku sporta bāzē jāatbilst Trokšņa noteikumu prasībām un sakarā ar to, ka Biķernieku trasēs pasākumu laikā nevar nodrošināt nacionālajā likumdošanā noteiktos trokšņa robežlielumus, tajās nevar rīkot starptautiskas sacensības.

Latvijas Auto un Motosporta federācijas vienkārši nav informējušas Starptautiskās federācijas, ka ar Satversmes tiesas 2017.gada 19.decembra spriedumu ir atzīti par nelikumīgiem 2015.gadā noteiktie trokšņa robežlielumi.

Ministru kabineta sēdes attālinātā veidā 2021.gada 18.februārī (protokols Nr. 18, 38.§) ir izskatīts Informatīvais ziņojums "Par vides trokšņa regulējumu" TA-1240 (A.T.Plešs, A.K.Kariņš) un nolemts pieņemt zināšanai iesniegto informatīvo ziņojumu.

Ziņojumā rakstīts: ”... Grozījumu projektā MK noteikumos Nr. 16, kuri tika pieņemti 2019.gada 2.jūlijā, cita starpā paredzēja:

Paaugstināt noteiktos vides trokšņa robežlielumus Ldiena (dB(A)), Lvakars (dB(A)), Lnakts (dB(A)) par 10 dB(A).

VARAM neatbalstīja Satiksmes ministrijas sākotnējā priekšlikuma par sagatavoto MK noteikumu Nr. 16 grozījumu projektu tālāko virzību.

...Secināms, ka MK noteikumi Nr. 16 un tā piemērošanas nosacījumi, īpaši privātpersonām, ir sarežģīti, grūti uztverami. Normatīvajam aktam būtu jānodrošina precīzs, ikvienam sabiedrības loceklim saprotams tiesiskais regulējums.

 ...Latvijas Republikas Satversmes tiesa ir atzinusi, ka mūsdienās teritoriju plānošana ir viens no valsts vides politikas mērķu sasniegšanas līdzekļiem un līdz ar to arī ar vidi saistīta joma. Esošais trokšņa pārvaldības regulējums lielā mērā balstās uz atbilstīgu teritorijas attīstības plānošanu un tā īstenošanu praksē. Saskaņā ar Teritorijas attīstības plānošanas likuma 3. panta 1. punktā doto skaidrojumu ilgtspējības princips nozīmē to, ka teritorijas attīstību plāno, lai saglabātu un veidotu esošajām un nākamajām paaudzēm kvalitatīvu vidi, līdzsvarotu ekonomisko attīstību, racionālu dabas, cilvēku un materiālo resursu izmantošanu, dabas un kultūras mantojuma attīstību. Teritoriju attīstības plānošanu reglamentē virkne normatīvo aktu (piemēram, Teritorijas attīstības plānošanas likums, Aizsargjoslu likumu u.c. uz šo likumu pamatu izdotie Ministru kabineta noteikumi). Ministru kabineta 2015. gada 16. jūnija noteikumu Nr. 312 “Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 016-15 “Būvakustika” (turpmāk – būvnormatīvs LBN 016-15) 50. punkts noteic un ņem vērā trokšņa avotu akustiskos parametrus un pieļaujamos skaņu līmeņus telpās un teritorijās: “50.Pašvaldības, kas teritorijas plānošanas procesā nosaka akustiskā diskomforta zonas vai ņem vērā to ietekmi, piemēro šajā būvnormatīvā un citos normatīvajos aktos noteiktās prasības apbūves aizsardzībai pret troksni.” Tādējādi jau pašlaik ir instruments, kas dod pašvaldībai iespēju savlaicīgi ierobežot apbūvi teritorijās ar paaugstinātu trokšņa līmeni, taču teritorijas plānojumos tas tiek izmantots ļoti retos gadījumos.

Šobrīd ir vērtējama trokšņa pārvaldība attiecībā uz publiskajiem pasākumiem, kuriem Publisku izklaides un svētku pasākumu drošības likuma (turpmāk – Pasākumu likums) noteiktajā kārtībā ir izsniegta atļauja publisku pasākumu rīkošanai. MK noteikumu Nr. 16 2.4. apakšpunkta prasības netiek piemērotas attiecībā uz publiskiem pasākumiem, kuri ir saskaņoti ar vietējo pašvaldību atbilstoši Pasākumu likumam. Pasākuma likuma 4.1 panta pirmās daļas 5. punktā noteikts aizliegums rīkoties tādā veidā, kas rada draudus pasākuma dalībnieku vai citu personu drošībai un veselībai. Attiecīgi pašvaldība, pamatojoties uz Pasākumu likuma 7. panta trešo daļu, pārbauda, vai pasākuma organizators ir ievērojis visas šā likuma prasības, vai pieteiktais pasākums netraucēs citu attiecīgajai pašvaldībai agrāk pieteiktu publisku pasākumu norisi, vai tas neapdraudēs sabiedrisko kārtību un drošību, cilvēku dzīvību vai veselību, un pieņem attiecīgu motivētu lēmumu – izsniegt atļauju šā pasākuma rīkošanai, neizsniegt atļauju tā rīkošanai vai atlikt (ne ilgāk kā uz piecām darbdienām) iesnieguma izskatīšanu lēmumā norādīto trūkumu novēršanai. Līdz ar to pašvaldībai, neraugoties uz to, ka nav piemērojami MK noteikumi Nr. 16, jāveic adekvāts izvērtējums, vai konkrētais publiskais pasākums radīs negatīvu ietekmi uz cilvēku dzīvību vai veselību un citiem Pasākumu likuma 7. panta trešajā daļā minētajiem aspektiem.”

Pēc 2019.gada 2.jūlijā pieņemtajiem noteikumu grozījumiem, noteikumu 1.pielikuma 6.punktā rakstīts: Lai novērtētu vides trokšņa rādītājus, izmanto šādas aprēķinu metodes:

Tabulas pirmajā sadaļa rakstīts, ka rūpnieciskās darbības radītā trokšņa novērtēšanai izmanto ”Ministru kabineta 2014. gada 7. janvāra noteikumu Nr. 16 "Trokšņa novērtēšanas un pārvaldības kārtība" 1.pielikumā 5.pielikuma 2.1.sadaļā "Vispārīgi noteikumi – ceļu satiksmes, sliežu ceļu un rūpnieciskais troksnis", 2.4. sadaļā "Rūpnieciskais troksnis", 2.5. sadaļā "Aprēķins: trokšņa izplatīšanās no ceļu satiksmes, sliežu ceļu satiksmes un rūpnieciskajiem avotiem" attiecībā uz rūpnieciskajiem avotiem un 2.8. sadaļā "Trokšņa līmeņi un iedzīvotāju skaits ēkās" norādītās metodes.”

Tāds Trokšņa noteikumu 5.pielikums līdz 2019.gada 2.jūlijam nebija un tā 2.4.punktā rakstīts :

Rūpnieciskais troksnis - 2.4.1. Avota apraksts

Rūpnieciskā trokšņa avoti pēc lieluma var būt ļoti dažādi. Tās var būt gan lielas rūpnīcas, gan nelieli, koncentrēti avoti, piemēram, nelieli instrumenti vai darbagaldi, ko izmanto rūpnīcās.

2.8. Trokšņa līmeņi un iedzīvotāju skaits ēkās

Lai novērtētu iedzīvotāju eksponētību troksnim, aplūko tikai dzīvojamās ēkas. Vadās no pieņēmuma, ka nedzīvojamās ēkās (skolas, slimnīcas, biroji, rūpnīcas) cilvēku nav.

Iepriekš minētajos standartos nav paredzēts, ka rūpnieciskās darbības iekārtas savā starpā sacenstos, nemitīgi, neprognozējami pārvietotos objekta teritorijā.

Standarta izstrādātāji nespēja iedomāties, ka Eiropas Savienības valstī varētu rasties tāda situācija, kāda ir Latvijā.

Auto-moto trases un šautuves nevienā likumā un Ministru kabineta noteikumos nav noteiktas, ka tās ir rūpnieciskās darbības avoti.

Rīgas pilsētas attīstības stratēģijā līdz 2030. gadam Skanste definēta kā prioritāra attīstības teritorija, kam nākotnē jākļūst par 21. gadsimta Rīgas vizītkarti – par galvaspilsētas centrālo biznesa rajonu, platformu Eiropas mēroga notikumiem un, pats galvenais, kvalitatīvu dzīves un darba vidi daudziem tūkstošiem rīdzinieku.

Bijušo, esošo Rīgas valdnieku attieksme pret Rīgas pilsētas iedzīvotājiem, kuri spiesti dzīvot Biķernieku trašu uzņēmējdarbības trokšņa diskomforta zonā, ir kā Džordža Orvela darbā ”Dzīvnieku ferma” rakstīts: ”Visi dzīvnieki ir vienlīdzīgi, bet daži dzīvnieki ir vienlīdzīgāki par citiem”.

Vai patiešām Rīgas pašvaldība no pašvaldības budžeta līdzekļiem turpinās atbalstīt CSDD piederošo auto-moto trašu darbību, jo ārzemju viesi ir milzīgā starā par to, ka pašā pilsētas sirdī var atrasties un funkcionēt tāda trase (citāts no 2019.gada 22.11. publicēta raksta ”Arī 2020. gadā Latvijā notiks pasaules rallijkrosa čempionāta posms)?

Rīgas domei jāzina, ka pēc pašvaldības pasūtījuma bija izstrādāts arhitektu projekts Biķernieku mežam, kurā nebija paredzētas auto-moto trases.

Atgādināšu visiem adresātiem ka ’’Interneta vietnē „”Rīgas Balss” 2007.gada 21.jūnijā ir publicēts Zanes Atlāces raksts ””Biķerniekus ” noņem no trases”, kurā rakstīts: ”...Satksmes ministrijas pārstāvis G. Mačs. Vārdos viņš apgalvo, ka ministrija nekad nav vēlējusies šīs sporta bāzes privatizāciju, bet, jautāts par darbiem, kas to apliecina, G. Mačs atbild, ka plāni un ieceres bijušas dažādas, tikai konfidencialitātes dēļ nav izpaužamas. Proti, SM priekšlikumus par bāzes turpmāko attīstību valdība savulaik skatījusi slēgtā sēdē (konfidencialitāte saistīta ar ārkārtas budžeta līdzekļu pieprasījumu). Katrā gadījumā ministrijas priekšlikumi netika atbalstīti, bet no citiem, tostarp dažādām auto un moto federācijām nekas cits, izņemot kritiku, neesot saņemts. «Ministrija ar prieku sagaidītu auto un moto federāciju priekšlikumus par nosacījumiem, kādus izvirzīt trases privatizētājiem....

Kāpēc gan federācijas nepieteicās privatizācijai, ja jau tik ārkārtīgi grib šo trasi?

 «Ir vesels saraksts ar uzņēmumiem, kurus valsts nekad nav paredzējusi privatizēt. Biķernieku sporta bāzes tur nav, tā kā acīmredzot agri vai vēlu šāds nodoms ir bijis.» Viņaprāt, iespējami divi scenāriji:

- trasi privatizē un iegūtos līdzekļus iegulda jaunas, modernas trases būvniecībā (šim mērķim būtu nepieciešami aptuveni 4 - 5 miljoni latu), lai tur būtu iespējams rīkot starptautiska līmeņa sacensības atbilstoši visiem drošības standartiem;

- zeme paliek valstij, bet trasi apsaimnieko pēc valsts un privātās partnerības modeļa.,

Apgalvojumus, ka SM ir ieinteresēta trasi saglabāt, kliedē G. Mača atklātība, atzīstot, ka patiesībā šī trase SM ir kā tāds negribēts bērns - ja jau ir, tad kaut kā jāpacieš:

«Man grūti nosaukt tās funkcijas, ko šī sporta bāze satiksmes un sakaru jomā pilda. Vēsturiski šī trase nonākusi SM pārziņā, bet diez vai tā kaut kādā veidā dzelzceļu, aviāciju vai ceļu būvi ietekmē.» G. Mačs diezgan skaidri ļauj noprast, ka objekts uzticēts ne tai institūcijai. Pēc būtības tā apsaimniekošana un uzturēšana «piestāvētu» Izglītības un zinātnes ministrijai (IZM), kas vismaz teorētiski ir atbildīga arī par sporta jautājumiem valstī. Ne IZM, ne arī Rīgas dome, kuras teritorijā atrodas tik vērtīgs objekts, līdz šim nav izrādījusi ne mazāko interesi.

...Kaut arī formāli amatpersonas vēl izrāda niecīgas rūpes par Biķernieku trases saglabāšanu, aizvien skaidrāk iezīmējas vēlme autosporta attīstībai uzbūvēt jaunu trasi ārpus Rīgas, kas nozīmē, ka diezgan nolaistā un laika zoba sagrauztā Biķernieku trase varētu iegūt pavisam citu darbības profilu.

 Dainārs Dambergs, Latvijas Automobiļu federācijas prezidents:

- Kā Automobiļu federācijas prezidents esmu par trasi, jo tas ir viens no priekšnoteikumiem, lai valstī attīstītos autosports. Visas nebūšanas, kas saistītas ar Biķernieku bāzes privatizācijas procesiem, mūs uztrauc, tāpēc esam tikušies ar Satiksmes ministrijas, Nacionālās sporta padomes pārstāvjiem un Ministru prezidentu Aigaru Kalvīti. Ne tikai Automobiļu federācijai, bet arī visai sabiedrībai ir nepieciešama trase. Kalvīša kungs apstiprināja: kamēr nebūs jaunās trases, darbosies vecā - Biķerniekos.

Vladislavs Šlegelmilhs, autobraucējs:

- Neskaidrību Biķernieku kompleksās sporta bāzes privatizācijas procesos ir daudz. Skaidrs, ka džentlmeņi nav rīkojušies korekti. Es neesmu pret to, ka tiek privatizēts, bet gan par veidu, kā tas tiek darīts un par kādu niecīgu summu. Šo teritoriju vajadzētu privatizēt par pašreizējo tirgus cenu, bet iegūtos līdzekļus investēt jaunas trases celtniecībā. Esošā trase ir nolietojusies, mūsdienu autosportā ir citas prasības. Viena no jaunās trases atrašanās vietām varētu būt Rīgas rajona Ropažu pagastā, kur esam plānojuši būvēt Eiropas līmeņa sacensībām paredzētu auto un motošosejas trasi.

Andris Štāls, bijušais autosportists:

- Biķernieku bāze ir ne tikai federācijas vai atsevišķu cilvēku problēma. Trasē taču nenotiek tikai auto sacensības, bet ik dienas uzturas simtiem cilvēku. Vairums piekrīt privatizācijai, tikai civilizētai. Ja būvējam jaunu trasi, tad tai jābūt ne tālāk par 100 kilometriem no Rīgas un platībai jābūt no 50 līdz 60 hektāriem. Iespējamās jaunās trases celtniecības vietas varētu būt Ropaži vai Tukuma lidlauks.

Jānis Horeliks, autošosejas vecmeistars:

- Ideāls variants būtu jaunas trases celtniecība - tādas, kur varētu rīkot augsta līmeņa sacensības. Visu darbu veikšanai nepieciešams arī liels entuziasms, nedomājot tikai par savu labumu. Tagad mačos startē jaudīgas mašīnas, kurām ir augstas drošības prasības, bet mēs tādas nevaram nodrošināt. Ja mēģinātu uzlabot Biķernieku trasi, nāktos izcirst daudz koku, bet tas nebūtu labi.”

Kāpēc netika realizēts sabiedrības un auto-moto sporta attīstības interesēm pozitīvs plāns? Īpaši tāpēc, ka visa zeme Biķernieku bāzes teritorijā nepiederēja valstij, bet daļai zemes īpašnieki bija un ir vairākas fiziskas un juridiskas personas?

Auto-moto trasēs veiktās uzņēmējdarbības reālais troksnis diskomfortu rada visu trašu tuvumā esošo māju teritorijās, telpās konkrētā dienā un vakarā. Rīdzinieki bēg no Latvijas vai bēg uz Pierīgu, kur cilvēku skaits turpina tikai augt. Cilvēki mūk, jo tiem ir vēlme dzīvot mierā, klusumā, tīrākā, zaļākā vidē. Aizmūk tieši turīgākie cilvēki, kuriem ir pietiekami ienākumi, lai uzbūvētu paši savu mājokli. Beidzamajos gados mežu apjoms Rīgā ir samazinājies.

Ne visiem ir iespējas doties uz laukiem, ne visiem ir tādi apstākļi, kas ērti ļauj nokļūt dabā, jo īpaši vecāka gada gājuma cilvēkiem.

Biķernieku trases rekonstrukcijas darbības rezultātā 2015.gadā tika nocirsti vairāk nekā 500 koki un meža platība samazinājās par aptuveni 1,9ha.

Biķernieku kompleksa teritorijai 1960.gadā piešķīra 15 ha lielo zemes gabalu. Šobrīd Sporta bāzes teritorija kopā aizņem 128.15 ha zemes.

Pret Rīgas pašvaldību ir uzsākta Eiropas Komisijas procedūra par gaisa piesārņojuma pārsniegšanu, kuru rada autotransports. Tādēļ vienam no pasākumiem ir jābūt gaisa piesārņojošo avotu ierobežošana un pat izskaušana.

Auto-moto sacensību (arī starptautisku) rīkošana ir tikai viens no saimnieciskās darbības veidiem, un sacīkšu braucējs ir tikai viena no profesijām un tāpēc nav saprotams, kāpēc valsts šim saimnieciskās darbības veidam un šīs profesijas iegūšanai un iespējai ar to nodarboties rada izņēmuma apstākļus – pasliktinot šo auto-moto trašu tuvumā dzīvojošo dzīves apstākļus.

Kāpēc pašlaik valstī par dažādiem kaitējumiem videi ir jācīnās iedzīvotājiem?

Agrāk bija divas atsevišķas ministrijas - Vides un Pašvaldību ministrija.

TVNET 2008.gada 17.septembrī ir publicēts raksts ”Vējonis: apvienojot ministrijas, nav iespējams būtiski ietaupīt”.

Šajā rakstā minēts: ”Vides ministrs Raimonds Vējonis uzskata, ka, ministrijas neapdomīgi apvienojot, nozarēm var nodarīt lielu kaitējumu. Viņš uzskata, ka līdzekļi, kurus var ietaupīt, ministrijas apvienojot, būs salīdzinoši nelieli. Tāpēc tas nav samērīgi ar potenciālajiem draudiem nozaru stabilai attīstībai.”

Savukārt LETĀ šajā dienā publicēts raksts ”Tautas partija nepiekrīt Ministru prezidenta Ivara Godmaņa iecerei, ka nākotnē varētu tikt apvienota Reģionālās attīstības un Pašvaldību lietu ministrija un Vides ministrija”, kurā minēts: ”TP frakcijas vadītājs Māris Kučinskis žurnālistiem sacīja, ka šādu divu ministriju apvienošana nav pareiza, jo abām ministrijām ir pārāk atšķirīgas funkcijas. Kučinskis norādīja, ka vēl tikai Lietuvā no visām Eiropas valstīm Vides un pašvaldību lietu ministrijas ir apvienotas. «Ministriju samazināšanai jānotiek no racionālā viedokļa, nevis lai neciestu politiskās intereses,» sacīja Kučinskis.”

Pašlaik Latvija Eiropas Savienībā ir vienīgā valsts, kurai nav Vides ministrija.

Protams, kamēr vides aizsardzību un reģionālo attīstību vadīs viens cilvēks, vides aizsardzība būs pabērna lomā, jo naudas kāre vienmēr gūs virsroku.

Kāpēc Latvija ir viena no nabadzīgākajām ES valstīm? Tieši tāpēc, ka valsts politiķi nedomā par savas valsts iedzīvotāju interesēm, bet svarīgāk ir, lai tūristiem te būtu labāk.

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

6

Sanāca kā vienmēr, bet ticiet – risinājums top, un vainīgi ir visi citi, tikai ne es

FotoStraujiem soļiem tuvojas jaunā mācību gada sākums - 2022./2023. mācību gadā noslēgsies trīs gadu pārejas periods, kurā tiek ieviesta pilnveidotā mācību pieeja. Gaidāmais mācību gads paredz jaunās pieejas ieviešanu 3., 6., 9., 12. klasei. Neraugoties uz to, ka pārejas periods tuvojas noslēgumam, pedagogi norāda uz mācību materiālu trūkumu. Kā skolotāja varu tikai piekrist, ka, ieviešot jauno saturu, primāri bija nepieciešams domāt par mācību materiālu izstrādi un pieejamību. Līdzīgi kā ar mācībām tikai valsts valodā – mēs apzināmies, ka rīcībai patiesībā bija jābūt krietni ātrāk, un to, cik būtiski nepalaist garām iespēju labot iepriekš neizdarīto. Arī mācību līdzekļu jautājumā notiek aktīvs darbs, lai dažādos mācību priekšmetos nodrošinātu jaunu mācību resursu un metodisko līdzekļu pieejamību.
Lasīt visu...

21

Vēlēšanas kā mazohistu prieki

FotoPēc Latvijas Televīzijas pasūtījuma tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centrs SKDS jūlijā ir veicis aptauju un konstatējis, kā Latvijas pilsoņi balsotu, ja vēlēšanas notiktu tūlīt.
Lasīt visu...

21

Kā Rīgai panākt Viļņu, Tallinu un Ziemeļeiropu? Laiks secinājumiem

FotoRīga ir vienīgā pilsēta Baltijas galvaspilsētu vidū, kurā mirstība pārsniedz dzimstību un no kuras aizbrauc vairāk cilvēku, nekā iebrauc. Tam par iemeslu var būt pietiekami lielais rīdzinieku skaits, kuri nav apmierināti nedz ar dzīvi pilsētā, nedz ar dzīves kvalitātes progresu laika gaitā. Kopš gadsimta sākuma straujāko attīstību Baltijas galvaspilsētu vidū piedzīvojusi Viļņa. Jau šobrīd Viļņa ir Baltijas lielākā ekonomika un bagātākā pilsēta; turpinoties līdzšinējai tendencei, iedzīvotāju skaita ziņā Viļņa var apsteigt Rīgu jau 2025. gadā.
Lasīt visu...

21

Vai Rīga ir labi finansēta pilsēta?

FotoPilsētas budžeta apmērs un tā izlietošanas efektivitāte lielā mērā nosaka to, cik kvalitatīva ir pilsētvide. To Eiropas pilsētu sarakstā, kuru iedzīvotāji ir visvairāk apmierināti ar dzīvi pilsētā, pārliecinošā vairākumā ir bagātākās pilsētas, tai skaitā Cīrihe, Kopenhāgena un Stokholma, kur pašvaldībām brīvi līdzekļi pilsētvidei. Kā ar pilsētas budžeta iespēju audzēšanu veicas Rīgai?
Lasīt visu...

21

Par rusifikācijas slavināšanas izbeigšanu

FotoPubliskās atmiņas centrs ir sabiedrības institūcija, privāto tiesību juridiskā persona, kura netiek finansēta ar dotācijām no vispārējiem nodokļu ieņēmumiem. 2022. gada 24. februārī centrs izdeva Satversmē nostiprinātās komunistiskā totalitārā režīma nosodīšanas pienākuma īstenošanas oficiālos vietvārdos ieteikumus, nosūtīja ieteikumus visām pašvaldībām, tajā skaitā Jūsu domei. Oficiālu domes atbildi centrs nav saņēmis.
Lasīt visu...

21

Parakstu vākšana referendumam par Satversmes 110. panta grozījumiem ir jāatkārto

FotoAr pietiekamu skaitu parakstu neatbalstītā "Latvijas vīru biedrības" ierosinātā parakstu vākšana referendumam par Satversmes 110. panta grozījumiem ir jāatkārto, taču, lai tā izdotos:
Lasīt visu...

6

Par Latvijas Republikas Satversmē noteiktā komunistiskā totalitārā režīma nosodīšanas pienākuma īstenošanu un rusifikācijas slavināšanas izbeigšanu

FotoCienījamie Augšdaugavas novada domes deputāti! Publiskās atmiņas centrs (turpmāk - centrs) ir sabiedrības institūcija, privāto tiesību juridiskā persona, kura netiek finansēta ar dotācijām no vispārējiem nodokļu ieņēmumiem.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

Vairāku tiesnešu, tostarp AT senatores Andas Briedes atbildība par Covid-19 epidēmijas ierobežošanas pasākumu neievērošanu

Tiesnešu ētikas komisija, Tiesnešu disciplinārkolēģija un Disciplinārtiesa ir vērtējusi to, vai izpildvaras...

Foto

Ir tādi Satversmes tiesas spriedumi, kuru nepildīšana valdošo eliti nesatrauc itin nemaz

13. Saeimas laikā ir bijuši vairāki Satversmes tiesas spriedumi, par kuru neizpildi Valsts prezidents pat...

Foto

Kāpēc valsts aizsardzības dienestam – jā!

Jūlija sākumā aizsardzības ministrs Artis Pabriks vēstīja par ieceri izveidot valsts aizsardzības dienestu, kuram, sākot ar 2023. gadu, tiks pakļauti...

Foto

Par ārkārtas sociālo situāciju

Mums priekšā ir grūta ziema – dziļa energoresursu krīze, iespējams pandēmijas saasinājums. No tā, cik saprātīgi un solidāri spēsim sagatavoties gaidāmajiem pārbaudījumiem,...

Foto

Krievijas karš Ukrainā paātrinājis procesus sabiedrībā un daudziem atvēris acis

Krievijas karš Ukrainā paātrinājis procesus sabiedrībā un daudziem atvēris acis. Tas noticis par ukraiņu asins cenu...

Foto

Satversmes tiesa ir jālikvidē

Šodien, 25.jūlijā Latvija pirmajā vietā (LPV) Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza 4000 zīmju programmu un kandidātu sarakstu 14.Saeimas vēlēšanām. LPV savā 4000 zīmju programmā ir...

Foto

Ja mēs jautātu Jēzum pašam: "Skolotāj, kas ir ģimene?", mēs visdrīzāk saņemtu atbildi: "Kā ir rakstīts Dieva vārdā? Kā tu tur lasi?"

Mīļie draugi no Latvijas...

Foto

Atkal mani pārprot un nomelno!

Neprecīza ziņa par Latvijas Republikas Saeimas 2022.gada 14.jūlija grozījumiem Izglītības likumā ir radījusi satraukumu sociālajos tīklos un sabiedrībā. Ir pat parādījušies...

Foto

Skumji, ļoti skumji: atklāta vēstule sabiedrībai!

Jūs ziemā salsiet! Un daudzi arī nosals līdz nāvei! Bet "vietvalžiem" par to ir nospļauties, jo viņi būs siltumā un...

Foto

Kad Egils padzirdēja par „hūti”

Ar novēlošanos... bet vēlētos tomēr ieviest skaidrību tajā slavenajā "nācijas tēva" šmucē, kur viņš Gunāra Astras pieminekļa atklāšanā, ieskanoties valsts himnai,...

Foto

Par kartupeļiem un kolorado kāpuriem

Nenocietos un dažu Facebook lasīto rakstu iespaidā nolēmu izteikties sakarā ar valsts iekārtām, kuras esmu piedzīvojis un kurās ir dzīvojuši daudzi. Ak,...

Foto

Par sīkumiem, par bērnu audzināšanu

Es pelnu maizi, darbojoties tūrisma jomā. Ir forši, jo darbs ir brīvā dabā un ap Pāvilostu. Daru to nu jau 22...