Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Vēršamies pie Rīgas domes priekšsēdētāja un pilsētas izpilddirektora, jo SIA “Rīgas namu pārvaldnieks” (turpmāk tekstā – RNP) notiekošie procesi liek aizdomāties par to, vai mērķtiecīgi netiek sabotēta RNP darbība kāda interesēs, lai pierādītu, ka RNP nespēj nodrošināt kvalitatīvu pakalpojumu, par ko ir atbildīgi tās vadītāji. Vadītāji šajā kontekstā un gadījumā ir gan padome, valde, gan, kā līdz šim šķita un kā tam būtu jābūt, augstākā un vidējā līmeņa vadība, kas komandas darbā nodrošina RNP darbību.

Nav noslēpums, ka RNP, raugoties no rīdzinieku skatpunkta, līdz šim ir bijusi vairāk negatīva nekā pozitīva reputācija. RNP laiku griežos ir bijusi iesaistīta neskaitāmos korupcijas un reputācijas skandālos, to savu interešu realizēšanai ir izmantojušas politiskās varas. Pēc 2020.gada, kad Rīgā mainījās politiskā vara, tās īstenotās vadlīnijas atsaucās arī RNP. Darbinieki sāka izjust sava darba lietderību, kopību un sabiedrības izaugsmes iespējas, ar skaistiem lozungiem rokās tika motivēti ilggadējie darbinieki un piesaistīti jauni profesionāļi, kas līdz šim jau iepriekš norādīto reputācijas problēmu dēļ uz iespējām strādāt RNP raudzījās skeptiski.

RNP 2020.gadā tika iecelta valde, kas atbilstoši katra valdes locekļa atbildības jomai vairāk vai mazāk sekmīgi, ar jau sākotnēji identificējamām personiska rakstura īpatnībām darbojās kopīgu RNP mērķu sasniegšanai. COVID - 19 un karš Ukrainā šīs īpatnības atvirzīja otrajā plānā, līdz 2022.gadā jau publiski savstarpējā komunikācijā un darbos parādījās valdes savstarpējas nesaskaņas, kas sekojoši rezultējās ar valdes priekšsēdētāja atsaukšanu no amata 2023.gada janvārī. Tātad faktiski no 2022.gada novembra RNP darbība tiek degradēta.

Izsludinot konkursu uz RNP valdes locekļa amatu, no iespējamiem pretendentiem tiek prasītas izcilas komunikācijas un sadarbības spējas. Šeit rodas jautājums – kā pašreizējais valdes sastāvs ir izpildījuši šo kritēriju? B.Maļinovska k-ga (attēlā) darba stila raksturojums raksturojums – autoritārs, neuzklausa citu kolēģu viedokli vai to nepieņem, nespēj sadarboties ar darbiniekiem. Šīs nosauktās rakstura iezīmes un to realizācija darba laikā RNP acīmredzami ir tikai attīstījušās, jo jau pusgadu RNP darbinieki tiek pakļauti intensīvam mobingam un bosingam - psiholoģiskam teroram, kas izpaužas kā regulāra darbinieku ļaunprātīga publiska pazemošana, terorizēšana un iespējamo “noziedznieku” meklēšana, nerealizējot savus publiski paustos un neizpildītos solījumus.

Nespējot izturēt radīto psiholoģisko spiedienu darbinieki saskaras ar stresa radītām veselības problēmām, no ģībšanām līdz pat stacionēšanās gadījumam ārstniecības iestādē. Pēdējā laikā, kad RNP politiskā vara faktiski ir sakoncentrējusies pie B.Maļinovska k-ga vienpersonīgi, šīs īpašības izpaužas vēl spilgtāk – vai situācija, kad no pēdējo divu mēnešu 58 valdes rīkojumiem pamatdarbības jautājumos 29 ir par disciplinārlietu un iekšējo pārbaužu veikšanu, tas ir, gandrīz katru darba dienu disciplinārlieta vai rīkojums par iekšējo pārbaudi, pretstatā četrām visā 2022.gadā, ir normāla? Var oponēt pie procesu nesakārtotības, bet procesi ir jāsakārto, nevis jāpakļauj uzņēmuma darbinieki nepārtrauktam stresam.

RNP kārtējā saimnieciskā gada darbību regulē vai būtu jāregulē vairākiem svarīgiem dokumentiem – tādiem kā sabiedrības budžets, iepirkumu plāns, rīcības plāns, stratēģija un citi dokumenti, kurus attiecīgi atbildīgās struktūrvienības savas kompetences ietvaros sagatavo un iesniedz izskatīšanai RNP valdei. Diemžēl B.Maļinovska k-gs šos dokumentus izskata subjektīvi un pieņem lēmumus vienpersoniski, neņemot vērā struktūrvienību nepieciešamības un ieteikumus. Rezultātā RNP darbojas bez jebkādiem savlaicīgi apstiprinātiem plānošanas dokumentiem, atbildīgajām struktūrvienībām ir jāatbild par rīcības plāna, iepirkumu plāna un citu plānošanas dokumentu izpildi, kuri tām, lai cik dīvaini tas neizklausītos, gluži vienkārši vēl nav pieejami.

Esošā RNP valde meklē neievērošanas ieganstus šī gada sākumā apstiprinātajā vidējā termiņa stratēģijā paredzētajām aktivitātēm (struktūrvienību reorganizācija, daļu likvidācija), jo jau izstrādes procesā tika novēroti RNP valdes locekļu un valdes priekšsēdētāja atšķirīgie viedokļi. Piemēram, klientiem lētāka un efektīvāka risinājuma mērķim - iekšējā avārijas dienesta likvidācija un pakalpojuma nodošana ārpakalpojumam – Maļinovska k-gs uzdod atrast finansiālu pamatojumu, tikai lai no tā atteiktos un nepildītu.

Ja kādam šķiet, ka darbinieku iekšējās darba attiecības, viņu veselība, intereses, normāls administratīvais process nav prioritāte un ir upurējams, ja RNP sasniedz izvirzītos mērķus, tad varam informēt, ka arī šajā jomā atrodamies situācijā, kad turpmāka klusēšana apdraud ne tikai katra darbinieka karjeru, bet arī turpmāko RNP darbību. B.Maļinovska k-gs, izmantojot deleģētās RNP valdes locekļa pilnvaras, sistemātiski neievēro iekšējos un ārējos normatīvos aktos noteiktās procesuālās darbības, kavē un kropļo RNP pamatdarbības nodrošināšanai nepieciešamos procesus (piemēram, iejaucoties iepirkumu komisiju darbā un pārkāpjot Publisko iepirkumu likuma 25.pantā noteiktās prasības).

Šīs darbības izpaužas kā sistemātiska iejaukšanās jebkurā procesā, kurā ir nepieciešams pieņemt lēmumu un procesu bremzēšanu, kur šāds akcepts nav saņemts, neskatoties uz to, ka šādu akceptu neparedz normatīvie akti. B.Maļinovska k-ga darbības izpaužas kā pilnvaru pārsniegšana, varas uzurpēšana un absolūta neuzticēšanās padotajiem, vienalga, vai tas ir attiecīgās jomas inženieris, direktors, jurists, finansists vai cits speciālists, un ir skaidrs, ka tik liela uzņēmuma vadīšanā šāds risinājums ilgtermiņā nav iespējams. Redzam un saprotam, ka jau pašlaik ir apdraudēta vai pat neiespējama šādu klientiem un RNP svarīgu procesu izpilde:

Aukstā ūdens sūkņu stacijas iegāde, uzstādīšana, apkope un remonts (netiek nodrošināta no 2021.gada);

Zāles pļaušana (netiks nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Avārijas dienesta pakalpojums (netiks nodrošināts nepieciešamajā termiņā);

Autoceltņu noma (netiek nodrošināts no 2022.gada);

Melnzemes piegāde (netiks nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Asenizācijas pakalpojums (netiks nodrošināts nepieciešamajā termiņā);

Ārpuskārtas remontdarbi (aukstais ūdens/kanalizācija un elektroapgāde) (netiks nodrošināts nepieciešamajā termiņā);

Būvgružu izvešana (netiek nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Deratizācija un dezinsekcija (netiks nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Inženierkomunikāciju projektēšana (netiek nodrošināts no 2021.gada);

Ūdens skaitītāji ar attālināto nolasīšanu (netiek nodrošināts no 2021.gada);

Logu mazgāšana (netiek nodrošināta nepieciešamajā termiņā);

Metāla durvju izgatavošana un uzstādīšana (netiek nodrošināts no 2021.gada);

Dabasgāzes iegāde (esošajā situācijā tiek diskutēts Maļinovska k-ga personā par risinājumu, kas neatbilst pārvaldīšanā esošo māju dzīvokļu īpašnieku interesēm);

Elektrotīklu remontdarbi (kopš 2023.gada marta tiek bremzēta lēmuma pieņemšana);

Netiek saskaņotas (parakstītas) pretenzijas ārpakalpojuma sniedzējiem par līgumsodu piemērošanu (liftu remontdarbi);

Elektroenerģijas iegādes līgums (elektroenerģija tiek iepirkta pēdējās garantētās piegādes ietvaros, kas neatbilst pārvaldīšanā esošo māju dzīvokļu īpašnieku interesēm).

Pat namu apsaimniekošanā neiesaistītam adresātam ir skaidrs, ka šādu būtisku procesu vai procesu sastāvdaļu nenodrošināšana ir būtisks apdraudējums, kas paralizēs uzņēmuma darbību, kura sekas atspoguļosies ne tikai uz RNP plānotajiem rezultatīvajiem rādītājiem, bet arī uz klientiem, klientu īpašumu stāvokli un sabiedrības reputāciju un darbību nākotnē.

Vai šādu darbību, precīzāk bezdarbības, iemesli ir apzināti, šaubas par savu kompetenci vai tomēr cits iemesls, nav zināms, bet ir skaidrs, ka aktīva rīcība svarīgos procesos tiek aizvietota ar uzdevumiem sagatavot neskaitāmas izmeklēšanas, atskaites un tabulas, kuru izpildei darbinieki ir spiesti strādāt neatmaksātas virsstundas, pat nakts stundas. Bieži ir sastopama biedējoša, bet ierasta situācija, kad uzdevumu “šodien, kaut līdz naktij strādājiet!” dažādu struktūrvienību koleģiāli nakts laikā saskaņo un iesniedz dokumentus.

Jāpiebilst, ka doto uzdevumu formulējums un konstrukcija jau iekļauj adresāta vainošanu un sasaisti ar valdei doto uzdevumu neizpildi, acīmredzot vēloties vainot darbiniekus par padomei solīto uzdevumu neizpildi [ņemot vērā, ka esat veikuši/neveikuši pienākumos esošās darbības, kuras ir rezultējušās mūsu doto solījumu neizpildē, lūdzam sagatavot atskaiti par…].

Kā spilgtāko un plaši sabiedrībā izskanējušo solījumu var uzskatīt padomei, Rīgas domei un klientiem apsolīto apsaimniekošanas maksas nepaaugstināšanas solījumu 2023.gadā. Faktiski plānota darbība ar izdevumu pārlikšanu no apsaimniekošanas maksas uz komunālo maksājumu sadaļu, tas ir, papildu izdevumiem klientiem, vai kāda no plānoto pakalpojumu nesniegšanu. Piemēram, plašsaziņas līdzekļos plašu rezonansi guvusī digitalizācijas procesa kļūda par lapu izvešanas izmaksu iekļaušanu klientu rēķinos, patiesība bija budžeta izstrādāšanas procesā plānota darbība, lai nepaaugstinātu apsaimniekošanas maksu. Bet tad, kad valdei no preses un deputātiem tika uzdoti neērti jautājumi, steidzami tika atsaukti rēķini, norādot, ka tā ir kļūda, nevis iepriekš plānots un apzināts lēmums un zemāka līmeņa darbinieku vainošana.

Pieminēšanas vērts arī un pie neizpildāmiem solījumiem pieskaitāms ir arī pārsteidzīgais L.Keiseles k-dzes virzītais projekts par jaunās Biznesa un attīstības pārvaldes struktūrvienības izveidi, kas paredz uzlabot RNP reputāciju, klientu apmierinātību un finansiālos rādītājus. Rezultātā no esošajām struktūrvienībām tiek atdalīti darbinieki, tai skaitā namu pārvaldnieki, palielinot jau tā neadekvāti lielo darba apjomu, turklāt vēl samazinot pārvaldnieku skaitu un uzliekot papildus pienākumus un atbildību. Solot rožainus nākotnes uzlabojumus, tajā skaitā atbalsta funkcijas, neviens nav pārdomājis, kā tiks nodrošināta RNP darbība pārejas procesa starta posmā, nav veikta namu pārvaldnieku faktisko funkciju analīze un slodzes pašreizējie mērījumi. Rezumējot – nepārtraukti tiek izvirzīti mērķi, kas faktiski nav sasniedzami un rezultējas administratīvo resursu izšķērdēšanā un darbinieku demotivācijā.

RNP fiziskā darba veicēji (sanitārtehniķi, elektriķi, sētnieki un citi darbinieki) novēloti, bet dažos gadījumos pat vispār nesaņem algas daļu, kura pārsniedz ar iekšējiem normatīvajiem aktiem noteikto algas sliekšņa limitu, jo tas ir jāsaskaņo ar struktūrvienību vadītājiem un valdes priekšsēdētāju. Kopš valdes priekšsēdētāja R.Neimaņa k-ga atsaukšanas atsaukšanas no amata Maļinovska k-gs nepamatoti meklē iemeslus neizmaksāt pēc viņa uzskatiem pārāk lielas algas, meklējot nelikumības, tajā pašā laikā pieprasot palielināt remontdarbu plāna izpildi, nodrošināt pakalpojumu sniegšanu, neskatoties, ka minētie darbinieki pilda vakanto darbinieku pienākumus.

Uzskatām, ka klusēt un vērot, kā RNP valdes, bet īpaši B.Maļinovska k-ga rīcības rezultātā RNP grimst, būtu vieglākā, bet ne pareizākā izvēle šādā situācijā. Vēršanās par norādītajām problēmām pie RNP padomes nav devusi nekādu rezultātu, gluži pretēji, pret trauksmes cēlāju ir vērstas represīvas darbības. Varam tikai minēt, vai notiek apzināta RNP graušana, lai tas nesasniegtu izvirzītos mērķus par kotēšanos biržā ar veicamajām darbībām, panākot RNP vērtības mazināšanos, lai to sekojoši pārdotu par iespējami zemāku cenu.

Ir jāsaprot, ka šādas vēstules parakstīšana nes lielus riskus tās autoriem, kuri pārstāv procentuāli lielāko daļu RNP darbinieku un faktiski nodrošina pamatfunkciju veikšanu RNP, tāpēc aicinām steidzami:

- izvērtēt RNP padomes kā sabiedrības uzraugošās institūcijas darbības vēstulē norādīto, tai zināmo faktu piesegšanā;

- RNP valdes darbību atbilstību normatīvo aktu prasībām, sabiedrības, klientu un kapitāldaļu turētāja interesēm;

- RNP valdes locekļu atbilstību ieņemtajiem amatiem.

Sagaidām un aicinām rīkoties un sniegt atbildi pēc būtības, pretējā gadījumā un, lai aizstāvētu RNP, darbinieku un klientu intereses, paturam tiesības vērsties pie preses, pašvaldības deputātiem, tiesībsargājošās iestādēs, pašvaldības darbības pārraugošajā institūcijā VARAM, kā arī neizslēdzam iespēju koordinēt sekojošus soļus ar citu pašvaldības kapitālsabiedrības darbinieku līdzdalību, tas ir, veikt jebkādas darbības, kas atjaunotu RNP normālu funkcionēšanu, kas balstīta uz tiesiskiem un demokrātiskiem darbības principiem.

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

12

Visa „Rail Baltica” projekta vadība precīzi līdzinās tam, ko rekomendē sabotāžas veikšanai

FotoKāds Jums palika iespaids pēc raidījuma „Kas notiek Latvijā” par Rail Baltica? Šoreiz bez cipariem, bet vienkārši novērojums. Pārsmējos.
Lasīt visu...

21

Ašeradens paziņo, ka grib celt nodokļus, un vēlētāji metas nobalsot par “Jauno Vienotību”: loģika te interesantāka nekā paši vēlēšanu rezultāti

FotoViens no nedaudzajiem negaidītajiem momentiem aizvadītajās vēlēšanās — “Jaunās Vienotības” pārsvars pār Nacionālo apvienību, kaut gan aptaujas konsekventi rādīja pretējo, turklāt tas notika pēc tam, kad JV pārstāvis Arvils Ašeradens informēja sabiedrību par iespēju celt pievienotās vērtības nodokli (PVN).
Lasīt visu...

21

Sabiedrības integrācijas fonds lūdz „Re:Baltica” atmaksāt neatbilstoši iztērētos valsts līdzekļus par radīto saturu svešvalodā

FotoŅemot vērā diskusijas publiskajā telpā par nodibinājuma “Baltijas pētnieciskās žurnālistikas centrs Re:Baltica” (attēlā - tā pārstāve Inga Spriņģe) projekta “Šķelšanās” vērtēšanu un mediju redakcionālo brīvību, Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) skaidro pieņemto lēmumu. Fonds ir konstatējis, ka projekts nav īstenots atbilstoši konkursa nolikumam, kas paredz veidot saturu latviešu valodā, bet daļēji īstenots svešvalodā. Aktivitātes īstenotas ar piešķirto publisko finansējumu caur Mediju atbalsta fondu (MAF).
Lasīt visu...

12

Es esmu kompetents ne tikai tajā, par ko jūs visi padomājāt!

FotoNesen klausoties ekonomiskās politikas debates par Latvijas Stabilitātes programmu 2024. - 2028.gadam, radās sajūta, ka Saeimas vīri un sievas dzīvo pasaku valstībā. Vairums runātāju kaismīgi klāstīja, kas būtu jādara, bet neviens nerunāja, kas to traucēja paveikt jau, piemēram, pagājušajā gadā.
Lasīt visu...