Sākums Kas mēs esam Kontakti Jūsu ieteikumi un jautājumi Reklāma Mobilā

Iesaki rakstu: Twitter Facebook Draugiem.lv

Bijušā padomju tautas tiesneša, komunista Romualda Vonsoviča lietā ģenerālprokurora Jura Stukāna vadītā „sarkanā prokuratūra” prokurora Kaspara Andruškina personā arī pēc pirmās instances tiesas sprieduma paliek pie sava – padomju okupācijas varas kolaboranta nosaukšana par kolaborantu mūslaiku Latvijas Republikā ir noziegums. Šodien, Vidzemes apgabaltiesai apelācijas instancē izskatot „kolaboranta lietu”, kurā par kolaboranta Romualda Vonsoviča vajāšanu apsūdzēts Lato Lapsa, Pietiek publicē izteiksmīgākos fragmentus no prokuratūras protesta par pirmās instances tiesas spriedumu, kuros atspoguļota šī „sarkanās prokuratūras” nostāja, un īpaši zīmīgi ir tas, ka šajā protestā prokurors Kaspars Andruškins atsaucas uz cita – vēl asiņaināka okupācijas varas kolaboranta Ulda Krastiņa atzinumiem, kā arī sava viedokļa pamatošanai nevairās pat no meliem par pirmās instances tiesā sniegtajām liecībām.

***

Tiesa savu spriedumu būtībā ir pamatojusi tikai ar kļūdainu secinājumu, ka apsūdzētā L. Lapsas mērķis bija veikt žurnālistisku pētījumu par, viņaprāt, sabiedrībai nozīmīgu tēmu – padomju okupācijas varas tiesu sistēmas pārstāvju darbību. Uzreiz vēlos norādīt, ka krimināllietā neatrodas informācija un pierādījumi par šādu pētāmās tēmas formulējumu, to Tiesa patvaļīgi ir noformulējusi pati, nebalstoties uz krimināllietā esošajiem pierādījumiem.

Tāpat Tiesas ieskātā lietā esošo pierādījumu un tajos esošo faktu kopums, gan cietušā biogrāfiskie dati, gan publiski pieejamie un L. Lapsas pētītie publiski pieejamie Latvijas Nacionālajā arhīva dokumenti, kas publicēti grāmatā “Koloborants” [šādi šo vārdu vēlas rakstīt prokurors], dodot pamatu atzīt, ka apsūdzētais L. Lapsa, veicot pētījumu par Augstākās tiesas tiesneša R. Vonsoviča 1985. 1991. gadā, t.i., padomju okupācijas laikā, taisītajiem spriedumiem, esot izdarījis R. Vonsoviča rīcības izvērtējumu un tas esot atzīstams par viņa personīgo viedokli. Turklāt Tiesas rīcībā neesot pierādījumu, ka sabiedrības vērtējums par cietušo R. Vonsoviču pēc grāmatas “Koloborants” [šādi šo vārdu vēlas rakstīt prokurors] izdošanas būtu samazinājies.

***

Tiesas argumenti attaisnojoša sprieduma taisīšanai ir ne ar vienu lietā esošu pierādījumu nepamatots apstāklis, ka apsūdzētais, veicot žurnālistisko pētījumu un sistemātiski dažādos veidos publicējot neierobežotam sabiedrības lokam vairākus cietušo apkaunojošus, neslavu celošus un reputāciju graujošus rakstus apgalvojuma formā, esot tikai noformulējis savu viedokli par cietušo, kas bijis balstīts vienīgi uz to faktisko bāzi, kas bija viņa rīcībā, turklāt sabiedrības vērtējums par cietušo R. Vonsoviču pēc šo darbību veikšanas neesot samazinājies. Apstāklim, ka L. Lapsas rīcībā bija ievērojami vairāk gan viņa paša, gan Latvijas Nacionālajā arhīvā esoši dokumenti, Tiesa uzmanību nav pievērsusi vispār. Atkārtoti norādāms, ka L. Lapsa savu viedokli ir noformulējis tikai uz tendenciozi un mērķtiecīgi izvēlētu dokumentu un informācijas bāzes, bet citus viņa rīcībā esošos materiālus nav izmantojis savam nolūkam, jo tie nesasniegtu viņa noziedzīgo mērķi. Turklāt piebilstams, ka arī izmantotais informācijas apjoms pēc savas būtības ir absolūti neitrāls, taču apsūdzētais to mērķtiecīgi ir sagrozījis, lai sabiedrībai pasniegtu negatīvu cietušā tēlu. Pie šādiem apstākļiem nav iespējams objektīvi konstatēt, ka apsūdzētais būtu tikai noformulējis savu viedokli, kas balstīts uz viņa rīcībā esošu informāciju.

***

Satversmes tiesas 2003. gada 29. oktobra spriedumā lietā Nr. 2003-05-01 Latvijas Universitātes Juridiskās fakultātes Krimināltiesisko zinātņu katedras vadītājs Dr. hab. iur., profesors Uldis Krastiņš ir norādījis, ka Krimināltiesībās un civiltiesībās jēdzieni „viedoklis”, „gods”, „cieņa” un „neslavas celšana” tiekot interpretēti atšķirīgi. Krimināltiesībās ar neslavas celšanu esot jāsaprot izdomājumu, apkaunojošu un īstenībai neatbilstošu ziņu izplatīšana, apzinoties to nepatiesumu un apkaunojošo raksturu. Savukārt īstenībai atbilstošu ziņu izplatīšanu, kā arī kritikas un viedokļa paušanu varot vērtēt kā goda aizskaršanu tad, ja tas tiekot darīts personas godu un cieņu aizskarošā formā. Tādējādi, atšķirībā no civiltiesībām, krimināltiesībās viedoklis netiekot atzīts par neslavas celšanas priekšmetu, bet tā paušana atzīstama par goda aizskaršanu tad, ja tas tiekot pausts tādā veidā, kas ir pretrunā ar vispārpieņemto morāli, uzvedības un sadzīves noteikumiem. Attiecībā uz atsevišķu personu kategorijām, piemēram, preses pārstāvjiem – arī pretrunā ar speciālo tiesību normu priekšrakstiem.

***

Lietā nav strīda, ka padomju okupācijas laikā cietušais R. Vonsovičs ir strādājis par tiesnesi, pildījis savus pienākumus atbilstoši tai laikā pastāvošajiem normatīvajiem aktiem un praksei, kā arī ir bijis partijas biedrs.

Apsūdzētais L. Lapsa ar savām darbībām, aizsedzoties ar žurnālistisko pētījumu, atsaucoties uz tendenciozā un izvēles kārtībā apskatītiem valsts arhīva dokumentiem, nepasniedzot sabiedrībai šo dokumentu pilno ainu, saturu un apstākļus, kā arī pats, nebūdams jurists un nepārzinot tiesas spriedumu sastādīšanas specifiku, ir apzināti izcēlis detaļas, viņaprāt, pamatojoties uz kurām, radīja sabiedrības iespaidu, ka R. Vonsovičs ir nodevis savu valsti un ir asociējams ar čekistu. Un šos apstākļus L. Lapsa ir pasniedzis kā faktu, kas itkā balstīts uz viņa apskatītajiem dokumentiem. Norādāms, ka šāda asociācija Latvijas sabiedrībā, turklāt šobrīd pastāvošajos ģeopolitiskajos apstākļos, tiek uztverta ļoti asi un nosodoši. Kā vienu no piemēriem var minēt aizliegumu šādām personām kandidēt uz parlamenta vēlēšanām. Taču L. Lapsa, jau iepriekš minētājā aizsegā, konstanti, regulāri un mērķtiecīgi ir izplatījis ziņas, kas cietušo asociē ar čekistu, nekautrējoties tekstu vizualizācijā izmantot arī tādu simbolus kā zvaigzni, sirpi un āmuru, kas šādas informācijas neitrālam uztvērējam nekavējoties rada konkrētu negatīvu viedokli par cietušo.

Tas apstāklis, ka R. Vonsovičs līdz 1992. gadam ir strādājis par tiesnesi, nedod pamatu saukt viņu par kolaborantu – tā ir nepatiesa un R. Vonsoviču apkaunojoša izdomājuma tīša izplatīšana. R. Vonsovičs nav sadarbojies ar LPSR Valsts drošības iestādēm, šāds fakts nav konstatēts ar tiesas spriedumu, un tādēļ arī viņa saukšana par kolaborantu un asociēšana ar čekistu ir uzskatāma par apzināti nepatiesa, R. Vonsoviču apkaunojoša, izdomājuma tīšu izplatīšanu iespiestā veidā un publiski.

Līdz ar to nevar piekrist Tiesas secinājumam, ka noziedzīgā nodarījuma pēc Krimināllikuma 157. panta otrās daļas kvalifikācijā būtiskākā nozīme ir tikai tam, vai izplatīts ir viedoklis vai ziņa. Būtiskākais ir konstatēt vainīgās personas motīvu, mērķi, veikto darbību raksturu un kā šādas darbības – informāciju un tās pasniegšanu, uztver neitrāls šīs informācijas uzņēmējs, tas ir, sabiedrība kopumā. Pretējā gadījumā ikviena persona, slēpjoties aiz argumenta, ka tas esot tikai viņas pašas viedoklis, varētu nesodīti un nepārtraukti izdarīt Krimināllikumā paredzētu noziedzīgu nodarījumu un no tā netiktu pasargātas no šādām darbībām cietušās personas. Arī konkrētajā gadījumā apsūdzētais L. Lapsa slēpjās aiz argumentiem, ka viņš esot žurnālists (kaut arī šāda izglītība apsūdzētajam nav) un esot paudis tikai savu viedokli. Taču lietā konstatētais patiesais šo darbību motīvs viennozīmīgi norāda, ka L. Lapsa ir vēlējies cietušajam R. Vonsovičam celt neslavu. Turklāt to ir uzsvēris arī lietā esošajā intervijā laikrakstam Neatkarīgā Rīta avīze, norādot, ka cietušais diez vai būs priecīgs, bet viņam esot vienalga.

***

Ir acīmredzams, ka L. Lapsas izvēle, izveidot grāmatu “Kolaborants” un to reklamēt veidā, kāda tas notika, ir bijis tikai aizsegs patiesajiem motīviem, tas ir, tendenciozi, mērķtiecīgi un sistemātiski vērsties pret R. Vonsoviču un viņa ģimeni. Grāmatas publicitātes kampaņas ietvaros tika īstenotas daudzveidīgas sabiedrisko attiecību aktivitātes, kas konkrētā mērķa sasniegšanai tika pielietotas, lai sabiedrības acīs radītu negatīvu varoņa tēlu.

Tiesas izmeklēšanas gaitā tika nopratināts liecinieks Jurģis Liepnieks, kurš ir grāmatas “Kolaborants” priekšvārda autors. J. Liepnieks apstiprināja, ka iesaistīties grāmatas tapšanā viņu uzaicinājis tieši L. Lapsa. J. Liepnieks pamatoti norādīja, ka ir neapstrīdams profesionālis sabiedrisko attiecību jomā ar vairāk kā 25 gadu pieredzi. Un, pamatojoties uz savu neapstrīdamo un lielo pieredzi un profesionalitāti, apstiprināja, ka izvērstā kampaņa pret R. Vonsoviču esot bijusi ļoti veiksmīga, jo ar ierobežotiem līdzekļiem L. Lapsam izdevās panākt maksimāli lielu sabiedrības uzmanību. [Prokurors melo, aprakstot J. Liepnieka liecības.]

Minētais tikai atkārtoti apstiprina cik lielai sabiedrības daļai tika pasniegtas šīs tendenciozās un R. Vonsoviča reputāciju graujošās un neslavu celošās ziņas. Vēl vienkāršāk to pārbaudīt ir, apskatot jebkura raksta, kuri turklāt joprojām tiek publicēti, komentāru sadaļu, kurā cietušais tiek nozākāts un viņam tiek draudēts par valsts nodevību. Pirms apsūdzētā vērstajām darbībām R. Vonsovičs bija vairāk pazīstams profesionālajā vidē, taču pēc šīm darbībām viņa vārdu jau zina neizmērāmi plašs sabiedrības loks, kas uzskata, ka viņš ir bijis čekists, valsts nodevējs un nelojāls Latvijas Republikai.

***

Tiesa pamatoti ir atzinusi apsūdzēto par vainīgu abu cietušo vajāšanā, tādējādi apstiprinot apsūdzībā norādītos faktiskos apstākļus. Līdz ar to nav saprotams, kāpēc Tiesa ir ignorējusi šos apstākļus (piemēram, to ka L. Lapsa savus rakstus ir izsūtījis visiem Latvijas Republikā praktizējošajiem zvērinātiem advokātiem un viņu palīgiem, kā arī plānojis to izsūtīt arī visiem Latvijas Republikas Saeimas deputātiem), pārbaudot Krimināllikuma 157. panta otrajā daļā noteiktā noziedzīgā nodarījuma sastāva esamību. Uzskatu, ka šie apstākļi spilgti liecina gan par to, ka ar savām darbībām apsūdzētais ir centies sasniegt plašu auditoriju, turklāt īpaši cietušā arodu pārstāvošos cilvēkus, gan par to, ka L. Lapsa šo cilvēku acīs ir vēlējies pazemināt cietušā R. Vonsoviča vērtējumu.

***

Apsūdzība pilnībā piekrīt Tiesas izteiktajiem argumentiem, ka ne vienmēr rīcība, kad persona pauž savu personīgo viedokli, izsakot vārdus, kuriem saskaņā ar vārdnīcās iekļauto definīciju un sabiedrības uztveri ir negatīva pieskaņa vai asociācijas, būtu atzīstama par tādu, par kuru iestājas kriminālatbildība, un ka atbildība iestājas arī par nepamatota un aizskaroša viedokļa paušanu bez jebkādas faktiskās bāzes, tas ir, gadījumos, kad viedoklis ir rupjš un klaji aizskarošs. Taču nevienā pierādījumā nav balstīts Tiesas arguments, ka L. Lapsa, veicot pētījumu par Augstākās tiesas tiesneša R. Vonsoviča 1985.-1991. gadā, t.i., padomju okupācijas laikā, taisītajiem spriedumiem, butu izdarījis R. Vonsoviča rīcības izvērtējumu un tas ir atzīstams par viņa personīgo viedokli.

Veicot visu pierādījumu un apsūdzētā faktisko darbību analīzi neatrauti un savstarpējā sakarībā, ir nepārprotami konstatējams, ka nekāds žurnālistiskais pētījums pēc būtības nemaz nav noticis. Līdz ar to nav noticis arī nekāds cietušā rīcības izvērtējums. Apsūdzētajam jau ilgu laiku ir bijusi personīga nepatika pret cietušo. Turklāt nav saprotams, kā ir iespējams, pētot tiesneša spriedumus, kas tikuši pieņemti pamatojoties uz tajā laikā pastāvošajiem normatīvajiem aktiem, nonākt līdz personas rīcības izvērtējumam. Pēc iepazīšanās ar šiem spriedumiem, L. Lapsa nav R. Vonsoviču nosaucis par sliktu, nekompetentu vai bargu tiesnesi, bet gan par kolaborantu un čekistu [prokurors melo – nekur un ne reizi R. Vonsovičs nav nosaukts par čekistu]. Šīs apsūdzētā darbības ir bijis tikai kā aizsegs, kā oficiāls un “nevainīgs” iemesls, lai ar visiem iespējamajiem resursiem varētu vērsties pret cietušo, aizbildinoties ar sava viedokļa paušanu. Atkārtoti norādu, ka apsūdzētā rīcībā ir bijusi daudz plašāka informācija, taču savu “viedokli” formulēt viņš ir izvēlējies tieši ar tendenciozi izvēlētiem un pēc būtības neitrāliem dokumentiem.

Tiesa pamatoti ir norādījusi, lai sniegtu asu un negatīvu personas vērtējumu, jāpastāv zināmam pamatam, piemēram, kādiem notikumiem vai arī cietušais pats veicis kādas darbības, kas radījušas pamatu konkrētam viņa personības vai darbības vērtējumam. Apstāklis, ka cietušais padomju laikā ir bijis tiesnesis konkrētajā lietā un pie konkrētajiem apstākļiem šādu pamatu nedod.

Līdz ar visu augstāk minēto un kontekstā ar L. Lapsas nepārprotamo nepatiku un aizvainojumu pret cietušo R. Vonsoviču, ar izdomājumiem, nosaucot R. Vonsoviču par padomju okupācijas varas palīgu un līdzskrējēju, L. Lapsa ir apzināti nepatiesi cēlis neslavu un aizskāris R. Vonsoviča godu un cieņu, kā arī grāvis viņa reputāciju, kas ir obligāts priekšnoteikums viņam kā zvērināta advokāta profesijas pārstāvim.

Tādējādi pierādījumu kopums apstiprina, ka Lato Lapsa ir apzināti izplatījis par R. Vonsoviču nepatiesus un personu apkaunojošus izdomājumus masu saziņas līdzekļos, tādējādi izdarot noziedzīgu nodarījumu, par kuru kriminālatbildība paredzēta Krimināllikuma 157. panta otrajā daļā.

Seko mums

Iesūti ziņu
Mēs domājam, ka...

21

Ne viss ir zelts, kas spīd

FotoKārtējo reizi kārtējā Saeima ir ievēlējusi jaunu (sic!) valdību. Ko mēs varam sagaidīt no šī piedzimušā brīnumbērna, kurš mums sola piena upes un ķīseļa krastus tuvākajos gados, proti, Eiropas Savienības valstu vidējo dzīves līmeni? Skeptiķi teiktu – blēņas! Cik valdības nav nākušas un gājušas, kas nav solīts, bet, kur bijām, tur esam!
Lasīt visu...

3

Stāsts par lielo Latvijas aptieku skaitu, aptieku un vairumtirgotāju uzcenojumiem lielākoties ir no pirksta izzīsts

FotoKatrs veselības ministrs nāk ar sev vairāk vai mazāk draudzīgu politiķu uzstādījumiem, kurus tad pirmajās darba dienā pamanās paust tautai, atbildot uz nesagatavotu žurnālistu nesagatavotiem jautājumiem. Ar laiku ministrs saprot spēles noteikumus, sāk solīt mazāk, bet prasīt vairāk.
Lasīt visu...

6

Jautājumi Pirmajam slēgtajam pensiju fondam

FotoSaņēmu Jūsu e-pastu ar aicinājumu veikt papildu iemaksas Pensiju fondā! Varbūt Jūs tomēr varat mani nomotivēt to izdarīt, atbildot uz maniem jautājumiem un varbūt sniedzot papildu informāciju!
Lasīt visu...

21

Ja Ogres novadā top kaut kas vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus par šīm iecerēm

FotoKā jau parasti, ja Ogres novadā top kaut kas jauns, vajadzīgs un skaists, no tumšiem stūriem uzrodas personāži, kas izplata dažādus melus un puspatiesības par šīm iecerēm. Slēpjoties aiz skaistām frāzēm par attīstību un novada interesēm, tiek bīdītas politiskās intereses un personīgi motīvi.
Lasīt visu...

21

Slovēņiem kompensēs pretkovida štrāpes

FotoNo 2000. gada marta līdz 2022. gada maijam Slovēnijā ierosināja ~62 000 lietu par antikovida noteikumu pārkāpumiem, piemērojot naudas sodus vairāk nekā 5,7 miljonu eiro apmērā. Vēlāk Slovēnijas Konstitucionālā tiesa atzina pretkovida pasākumus par antikonstitucionāliem. Iepriekšējiem vadīkļiem šādas negantības maksāja varu.
Lasīt visu...

6

Atklāta vēstule Latvijas Bankas prezidentam

FotoGodātais Mārtiņa Kazāka kungs, vispirms vēlos uzsvērt, ka šī vēstule nav domāta kā kritika vai uzbrukums Jums personīgi, bet drīzāk kā aicinājums aktīvāk iesaistīties un risināt situāciju, kas skar gan Latvijas Bankas reputāciju, gan tās aizsargātās klientu intereses. 
Lasīt visu...

12

Krievijas cars Pēteris I ir visu latviešu tēvs

FotoPaldies Krievijas caram Pēterim I par Lielo Ziemeļu karu, kura laikā viņa karavīri izjāja Vidzemi un atstāja pēcnācējus, kuri izveidoja latviešu tautu.
Lasīt visu...

12

Iebraucējiem nospļauties par kārtību Latvijā. Cik ilgi to piecietīsim?

FotoValdības nomaiņas ēnā bez pienācīgas uzmanības palikusi ziņa par liegumu no Krievijas iebraukt tur reģistrētām automašīnām. Labi, tas, ka vairs nevar iebraukt, varbūt varēja būt kā vienas dienas aktualitāte, taču tam komplektā ir vesela virkne neatbildētu jautājumu, ko nedrīkstam nolikt tālā plauktā apputēšanai.
Lasīt visu...

Lursoft
Iepriekšējie komentāri un viedokļi Foto

"Maskavas nams" Rīgā – simbols ģeopolitiskā kursa maiņai?

Pirms nedēļas biedrība "Austošā Saule" pulcēja piketa dalībniekus pretī "Maskavas namam" Rīgā. Ar plakātiem, kas atgādināja par ukraiņu...

Foto

Vai pienācis laiks izvēlēties amatpersonas ar loterijas palīdzību?

Sortition. Tā senajās Atēnās sauca sistēmu, kurā tautas priekšstāvji, amatpersonas, augstākie ierēdņi, tiesneši tika izvēlēti lozējot. Tas, kuram...

Foto

Pateikt, ka šī būs katastrofāla valdība, var tikai kāds, kuram galvā ir atdzisusi putra, un arī okupācijas varas kolaborants Kūtris būs lielisks Saeimas priekšsēdētājs

Pagājušajā piektdienā,...

Foto

Tas, ka Kūtris ir komunistu okupācijas varas kolaborants, „Delnai” ir pieņemami, bet tas, ka viņš atļaujas izteikt savu viedokli un ievēro nevainīguma prezumpciju, ir nosodāmi

Godātie...

Foto

Tikai nesmejieties, bet mums ir atnākusi atziņa: ir jābūt drošiem, ka ikvienā jomā – iekšlietu, veselības, izglītības, reģionālās politikas vai citā – esam izdarījuši visu, lai cilvēki varētu izjustu augstu lojalitāti pret savu valsti

Rietumu pasaulē ārpolitika ir kļuvusi par drošības politiku, jo Krievijas brutālais iebrukums Ukrainā pasauli ir ievirzījis "kara laikmetā" –...

Foto

Par melīgo spriņģu, jembergu un visu pārējo Kremļa stabulnieku “līdzjūtības vaimanām”

Pētot Daugavpils Čmoikas un Re:Baltica prokrieviskā dueta darbības, uzdūros interesantam dokumentam, kurā Tiesībsargs analizē ar...

Foto

Šajā valdībā nenotiks visādas nevajadzīgas, muļķīgas debates!

Šī būs pirmā centriski kreisā valdība kopš neatkarības atjaunošanas. Pirmā valdība, kas nebūs konservatīva....

Foto

Es aicinu ikvienu Latvijas iedzīvotāju vilkt katrā kājā atšķirīgu apavu – un tāda arī būs manas valdības darbība

Lai patiesi izprastu otru cilvēku, ir jānoiet viņa...

Foto

Atklātā vēstule valsts prezidentam Edgaram Rinkēvičam: fakti skaidri norāda uz iespējamu tiesību pārkāpumu un neētisku rīcību no „Swedbank” puses

Godātais Latvijas valsts prezident Edgar Rinkēvič! Es,...

Foto

Briškens un manekena politiķi

Ik rītu pa ceļam uz darbu sanāk doties garām kāda lielveikala skatlogam, kurā nemainīgi stalti stāv manekeni, tērpti visnotaļ glītos uzvalkos. Tam...

Foto

Īsā atmiņa un krievu imperiālisma otrā elpa

Mums, latviešiem, ir vājības, kas tiek izmantotas pret mums. Kad mēs jūtam tūlītējus eksistenciālus draudus, tad mēs esam vienoti,...

Foto

Mans viedoklis

Privātiem medijiem var būt savi ideoloģiski, politiski, personiski mērķi. Tas ir normāli. Kāds dibina, pērk un uztur savu mediju vai medijus ar mērķi ietekmēt...

Foto

Dzirdam metaforas “kolektīvie Rietumi”, “krievu kolektīvais Putins” – bet ko tad nolēmis “kolektīvais latvietis”?

Tamlīdzīgi izplūduši izteicieni nav lietojami kā pilnvērtīgi termini, tikai kā metaforiski vispārinājumi,...

Foto

Kāpēc “sabiedriskais medijs” uzdod jautājumus un neatskaņo atbildes?

“Labdien! Paldies par izrādīto interesi saistībā ar norisēm Ogres novadā! Vēlos norādīt, ka Ogres Vēstures un mākslas muzeja...

Foto

Vācieši jauc nost vēja elektrostacijas, lai paplašinātu brūnogļu ieguvi!

Energokompānija RWE ir sākusi nojaukt septiņas vēja turbīnas blakus bijušajam Lützerath ciematam Ziemeļreinā-Vestfālenē. Iemesls: RWE vēlas paplašināt Garzweiler II virszemes brūnogļu...

Foto

Nesmejieties, bet mēs atkal esam sacerējuši vēstuli

Godātais valsts prezident, Saeima, ministru prezidenta kandidāte Evika Siliņa! Latvijā kultūras ministram būtu jābūt otram valsts vadītājam, garīgās attīstības...

Foto

Iesniegums par „Sadales tīklu” ir nepareizs!

31. augustā vairāki portāli publicēja rakstu par uzņēmēja Gata Lazdas vēršanos ar iesniegumu Ģenerālprokuratūrā par AS “Sadales tīkls” jaudas “nenodrošināšanu”...

Foto

Dažas piezīmes par jauno Ogres Vēstures un mākslas muzeja direktori

Ogres novada dome izsludināja atklātu konkursu uz muzeja direktora amatu. Pieteicās diemžēl tikai viens pretendents –...

Foto

Imigrācijas likums un spēles ap terminiem

Ņemot vērā, kā pēdējo mēnešu laikā tiek manipulēts ar jēdzieniem saistībā ar Imigrācijas likuma normām saistībā ar ārzemnieku, precīzāk, Krievijas...

Foto

Rokas nost no mūsu Latvijā gūtās peļņas, tā vajadzīga dividendēm mūsu skandināvu akcionāriem

Viedokļi par un ap banku darbību, kas pēdējo mēnešu laikā uzvirmojuši, rada ilūziju,...

Foto

Negribēšanas spēks, vai kāpēc mēs gribam kā labāk, bet sanāk kā vienmēr. Dažas varbūt spurainas, taču rūgtas pārdomas

Disharmonijas izjūta vai emocionālā nelīdzsvarotība ir subjektīvi jēdzieni,...

Foto

„Sadales tīkla” rīcība: kurš uzņemsies politisko atbildību un kuram paliks kriminālā?

Kāpēc uzņēmumu un iestāžu vadītājiem kompetence ir svarīgāka par lojalitāti valdošajiem politiskajiem spēkiem....

Foto

Kad Marijas Naumovas koncertā publika uzvedas kā stacijas bufetē

Dzintaru koncertzāle šovasar lutinājusi ar daudziem skaistiem un dvēseli aizkustinošiem koncertiem. Divas reizes skatītājus priecējis Maestro Raimonds...

Foto

Prezidents ir viens, skolotāji ir daudzi

Šodien man uzticēts pastāstīt, ko var skolotājs un ko var prezidents. Citiem vārdiem sakot – “Atrodi atšķirības starp skolotāju un...

Foto

Lūdzu, netraucējiet jaunam OIK!

AS "Augstsprieguma tīkls" (AST) paziņojums pārtraukt izsniegt tehniskās prasības jaunu elektrostaciju pieslēgšanai pārvades tīklam, balstoties uz jaudu nepieejamību tīklā, ir tirgus regulēšana....

Foto

Mana pieredze pašvaldības darbā: domes deputātiem vispār nevajadzētu dalīties pozīcijā un opozīcijā, bet vienkārši strādāt!

BIja kārtējā sarežģītā un iekšēji pretrunīgā diena Rīgas domē. Izjautājām Vilni...

Foto

Nost ar ielikteņiem, laiks profesionāļiem!

Katastrofāls dzimstības kritums, kas pērn, gada laikā samazinoties par 2000 jaundzimušo, sasniedzis 100 gados zemāko atzīmi, valsts ārējais parāds, kas tuvojas...

Foto

„Manabalss” iniciatīva: atcelt 22. augusta vienšošanos par grozījumiem Imigrācijas likumā par valsts valodas prasmēm

Aicinu atcelt 22. augustā notikušo valdības vienošanos par izmaiņu veikšanu Imigrācijas likumā...

Foto

Atklāta vēstule „Indexo” valdes priekšsēdētājam Valdim Siksnim

Godātais Sikšņa kungs (attēlā)! Organizējot Indexo akciju kotāciju Rīgas fondu biržā pirms vairāk nekā gada, akciju kotācijas noteikumos Jūs personīgi iekļāvāt...

Foto

Tu

Netiesājiet, tad jūs netapsit tiesāti; nepazudiniet, tad jūs netapsit pazudināti; piedodiet, tad jums taps piedots. (Lūkas 6:37)...

Foto

Kariņa redzējums ir mans redzējums: jo vairāk, jo labāk!

2023. gada 21. un 22. augustā Rīgas pilī esmu ticies ar visiem Saeimā pārstāvētajiem politiskajiem spēkiem, pārrunājot...

Foto

Tautvaldība un globālisms

Tautvaldība, ja tā to var nosaukt, ir pirmatnējās demokrātijas forma, kur katra kopiena, dzimta vai ģimene izvēl savu pārstāvi iekšēju vai ārēju jautājumu...

Foto

Tikai nesmejieties, man atkal ir priekšā lieli dzīves lēmumi

Labrīt. Man šodien ir jāpieņem lieli dzīves lēmumi. Šajā pusgadā esmu piedzīvojis savas dzīves lielāko nodevību. Mani...

Foto

Brīvību pilsonim Ivanovam!

Es, Diana Uliganets, esmu uzņēmēja Igora Ivanova dzīvesbiedre un pilnvarotā persona. Man ir Ukrainas un Ungārijas dubultpilsonība. Jau ilgāku laiku dažādu objektīvu apstākļu,...

Foto

Es ar prieku uzticēšu jaunajai valdībai atrisināt visas aktuālās problēmas, kaut skaidrs, ka tas nav iespējams

Šodien, 2023. gada 17. augustā, esmu saņēmis ministru prezidenta Artura...

Foto

Izlasot Imanta Parādnieka viedokli par kara nodokli

Atvainojos visiem, kas šodien lasa informāciju tikai par Krišjāņa Kariņa demisiju un jaunas Latvijas valdības izveidi. Šajā rakstā tā...

Foto

Urā, mēs uzvarējām KNAB!

15.jūlijā stājies spēkā Administratīvās rajona tiesas spriedums lietā, kurā četri deputātu kandidāti no Jaunās Vienotības un Latvijas Reģionu apvienības apvienotā saraksta Ventspils pilsētas pašvaldības...

Foto

Bez siles mēs nevaram un negribam!

Kustība “Par!” lēmusi turpināt darbu Rīgas domes vadībā, īstenojot 2020. gadā iesāktās pārmaiņas rīdziniekiem. Mēs turpināsim izglītībā iesākto, uzlabojot skolēnu...

Foto

Elektrības sadales tarifi - kļūda, kas tiks izlabota decembrī...

Laiku pa laikam sabiedrības viedoklis tomēr tiek ņemts vērā. Premjers ir apsolījis decembrī pārskatīt sadales tarifus. Tātad...